Walandaw kilayoro

معلومات المواد باللغة العربية

Djanaza

Adama den nii ani farikole ye, Saya ye nii boli ye farikolola, o te adam den k'a ko baniye, ayi kowerew bee o kofe, a be a ka kewale sara soro yani saya tie. Saya tien kunamaye chariya ma gnine a ko,a ye wala wala like saya sikira ani su koli n'a sutarali kitiw la, a ye niefoli ke sankan bonda kitiw la, ni gafe fura be la djenike o kuna foniw la

fenw djate: 1

  • Bamanan

    MP4

    walanda di baka : Mahmoud Dicko lasekini : Sidiki Dienta

    Tasili wati Temeli la, finmbe Beban, Watimase sawa Allah yinsirayan djow dusukuw ka siran Allah Nien, saya wasa wadjulu ye.

gafe fura : 1 - kabo : 1