Walandaw kilayoro

 • Bamanan

  YOUTUBE

  lasekini : Sidiki Dienta

  Allah kira ka Duwawu- kissi ni neman bakan- Ni Mokomi Wilili kabo Sunokolah.

 • Bamanan

  YOUTUBE

  lasekini : Sidiki Dienta

  Sunoko Allah Kosumanw "3": Allah kira ka Duwawudow sunoko wakatila…

 • Bamanan

  YOUTUBE

  lasekini : Sidiki Dienta

  Sunoko Allah Kosumanw "2": Ayatul Kurusi kalani Nafaw Sunoko Wakatila…

 • Bamanan

  YOUTUBE

  lasekini : Sidiki Dienta

  Sunoko Allah Kosumanw "1": Sunoko Ladabuw, Selidji Tah, Ani Sunoko Kinibolo kerkan …

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Sidi Sidibe lasekini : Sidiki Dienta

  Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "1" : Finminiw Doni Ani asabatili Wadjibiya lendo Yani Duwawu Damineli Tie… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "2" : Finminiw Doni Ani asabatili Wadjibiya lendo, Limaniya kada Allah la , ani asabati lanw… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "3 : Limaniya ani kamiri kada Allah Toko ani amankutuw la… Allah kelen Bakatiya ni aka Dani ye ani kelenya ye, ani Atokow ni amankutuw, ani Onafaw yani Ika Iniensi allah man . Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "5" : Allah kosuman ye Munye, ani Ibn kayum ani Ibn Hadjar ka Nienfoli … Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "6": Duwawu Nienfoli ani faranfasinya minbe Duwawu ani Allah kosuman ani Allah Tanu Tie… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "7" : Allah kosuman kilanyorow ani Ibn Teyimiya ka kumaw Allah kosuman kan … Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "8" : Allah kosuman kilanyorow Labilali ani Tansikili kan, ani Mokow kilanyoro ani Ula Fusamanti Nienfoli… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "9" : Misaliyaw Allah kosuman wala wala li kan, Ani Donibaka dow ka kumakanw… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "10" :zikiri kilanyorow dansikilenw ani Labilalenw, Ani amisaliyaw… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "11" : Donbakaw ka kuoman zikiri Labilalenw kan … Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "12" : Allah kosuman kilanyorow akorow sira fe ani Amisaliyaw… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "13" : Allah kosuman Nafa Dow Nienfoli… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "14" : Allah kosuman ye Tankanlan ye kabo cheyitana man … Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "15" : Allah kosuman Be Nusadiya ani Dusukun Mafa, Ani Amisaliyaw… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "16" : Allah kosuman be Moko lase Niumanya ani limaniya ani allah Niensiranya man…

 • Bamanan

  MP3

  lasekini : Sidiki Dienta

  1- Walandaw Salamu Ani aladabu kan "1": salamu Nienfoli Ani Alayiniw , Salamu Daliluw… 2- Walandaw Salamu Ani aladabu kan "2": Salamu labuyaw, ani Aladabuw…

 • Bamanan

  MP3

  bayelemali : Mahmoud Kouma lasekini : Sidiki Dienta

  Idalane tanka, dusukun ye valise ye asokolan ye dabara ye, akile ye ninku ye, ika kundo mara.

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Ibrahim Diaby lasekini : Sidiki Dienta

  Yinmbla, silameya be lachulike kata djoko niuma man, kerefe kumaw kololo fitina wati ,n`ee ka bana dow: moko korofo, galontike,namima ya, kuma kuntiyew.

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Mouhamad Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Yinblaw, Misiri fusamantiyaw, Misiri fusamantiya silameya, walandaw fusamantiya Misiri kono, Fin minu Be daka misiri kono, Fin minu Te daka misiri kono.

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Ibrahim Diaby lasekini : Sidiki Dienta

  Yinmbla, Allah tanu fusamatiya, Alakira ka Allah tanu, Allah tanu ye Ardjina denw ka duwawu laban ye, Allah tanu ye Duwawu la fusamati ye.

gafe fura : 1 - kabo : 1
Anw makobe i ka hakili nan na