Walandaw kilayoro

معلومات المواد باللغة العربية

Merit of Ramadān

fenw djate: 7

 • Bamanan

  MP3

  lasekini : Sidiki Dienta

  Yinbila, Ni Moko mi ye suunkalo suun Limaniya Ni Bardji gnini kama Oka djurumuw Be yafa…

 • Bamanan

  MP3

  lasekini : Sidiki Dienta

  Yinbila, Suunkalo Sukanti ra Ni kurana Ba djikini ye, ani leyilatul kadiri , ani aridjina sow dayele li, ani djahanama sow datuku li, ani sukanti fen werew….

 • Bamanan

  MP3

  lasekini : Sidiki Dienta

  Yinbila, Suun Ye Allah ta ye wa allah de be assara, Suun ye aridjine soro sira Do ye, Suun be Moko djan ya kabo tasuma man.

 • Bamanan

  MP4

  walanda di baka : Mouhamad Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Farati Tubi Ani sekinko Alah Ma,Arrafa sun suna, Allah ka Hina djonw Na Ni Bato Noniya Manw ye.

 • Bamanan

  MP4

  walanda di baka : Mouhamad Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Yinmbla, sun sirilendo Arafa kene djo do na , Ibn Teyimiya ka kuma djurumu fitini Ni Akumaba kan,Arafa sun Be djurumu Miniw yafa, Tubi saratiw.

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Mohamed bachir sylla

  • Leilatoul kadr yemouye • afousamatiya • atamasie • atamatie youma.

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Mohamed bachir sylla

  • Sounkalo fousamatima • souli sounkalo tonobolila • sounkabe tonoboni baramiye.

gafe fura : 1 - kabo : 1