Walandaw kilayoro

 • Bamanan

  MP3

  lasekini : Sidiki Dienta

  Walanda Maloya kan "2" : Maloya Tamaserew, Ani Anafaw, MaloBaliya Torow…

 • Bamanan

  MP3

  lasekini : Sidiki Dienta

  Walanda Maloya kan "1" : Maloya Nienfoli ani Adalilu kurane ani Hadisa kono, Ani Allah kira ka Maloya…

 • Bamanan

  MP3

  lasekini : Sidiki Dienta

  Walanda kileneya kan : kileneya Nienfoli, kileneya Tamaserew, kileneya ini allah Tchie ani danfenw Tchie …

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Abdoulaye Koita lasekini : Sidiki Dienta

  Sikinionkonya Hakew silameya la, Sikinionkon kilan yorow, Sikinionkon djukuya Tamaserew .

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Madou kone lasekini : Sidiki Dienta

  Yeremine"1": Yeremine Lagnini, ani a Noniyaw, Yeremine Haramu ani djurumu man, yeremine kurane ani Hadissa kono… Yeremine"2": yeremine allah kira ka sokono, yeremine sabati lanw, ka Limaniya sabati, ka Niku Lamon, ka Imadon Allah la Ni Nafilaw ye… Yeremine"3": Yeremine Nafaw , yeremine be sikida sanuya kabo dieniw nan, abe aridjine di mokoman, abe bokolow kolosi… Yeremine"4": Yeremine dien sababuw, Musow ka yeremanbila , Nienboli Nazara djamanaw fe uka lahalayaw la, yamariya baliya ni niuman keli ye ani djukuman dabilali ye…

 • Bamanan
  video-shot

  MP4

  walanda di baka : Abdoulaye Koita lasekini : Sidiki Dienta

  Nienbila, Maloya Lagnini, Miniw Mankoutoura ni Maloya ye, Malo Baliya Tamaserew.

 • Bamanan

  MP3

  bayelemali : Mahmoud Dicko lasekini : Sidiki Dienta

  Yinbila, Nionkon Deme Niuma ya Ni allah Niensira ya kan Layini, Lachuli Allah kelen Bakatiya kan Ani silamew ka kelenya kan , Nionkon Deme Niuma ya Ni allah Niensira ya kan Toli kolo low, kuma Labanw.

 • Bamanan

  MP3

  lasekini : Sidiki Dienta

  Yinbila, Dimi lagnini, Dimi kilan yorow, Dimi Noniyaw, Dimi Sababuyaw,iyere be Ika Dimi furake Tioko di, Fin Miniw ye allah kira dimi

 • Bamanan

  MP3

  bayelemali : Madou kone lasekini : Sidiki Dienta

  1- Yinbila, Ni walanda nafa, Maloya Be Moko bali tioko kolonw ma, maloya ye sira ye kata silameya dioko niumanw man. 2- Alakira ka hadisa dow maloya kan: " … silameya ka dioko ye maloya ye…" Moko N iumanw ka kuma dow: malik ben dinara ko: niankata la dukuman ye malobaliya ye, Umar ben katob ko: malo dokoya be allah niesiran ya dokoya Obe dusukun faka… 3- maloya kilanyarow: ka maloya allah man, ka maloaya melekew man, ka maloya mokow man. 4- Yinbila, Maloya ye muso ka masiri fusamanti ye, musa ni chuaibu ni a den muso fila ka barro , muso kakan ka maloya aka lamaka be la.

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Mohamed bachir sylla

  • Danayayemouye • danaya kilayoro • akeyoro • anafa ansharati.

 • Arabu kan

  PDF

  Limaniya la fusamanti ye: sabali ani Makoto ye : kira ka Hadisa -kisi ni Nema bakan - Ayinikara limaniya la fusamanti la : ako sabali ani Makoto .

gafe fura : 1 - kabo : 1
Anw makobe i ka hakili nan na