Maloya - 01

walanda di baka :

lasekini: Sidiki Dienta

Nienfoli suruman

Walanda Maloya kan "1" : Maloya Nienfoli ani Adalilu kurane ani Hadisa kono, Ani Allah kira ka Maloya…

Download
farakan tchi gafe fura niemoko ma
Anw makobe i ka hakili nan na