Walandaw kilayoro

معلومات المواد باللغة العربية

Fusamatiaw

fenw djate: 69

 • Bamanan

  MP3

  bayelemali : Issiaka Samake lasekini : Sidiki Dienta

  Yinbila, Hadissa koro, Nafolo nema na nafakati ra allah kama, allah sanuya ani a tano li ani abonya li fusamantiyaw , kuma labanw.

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Ousmane Solih Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Dusukunasiri, Bato, Bato ye muye,Djoko, Djoko ye muye, sariyali.

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Ousmane Solih Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Dusukuna siri Be Bara sara Boyan, Abe Bara Barika Heli Na dokoyora, Aba to Ibe Bara sara soro Heli Nima A barake, Abe Itanka kabo Cheitana ka Malasali Ma.

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Ousmane Solih Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Yinbla, Dusukuna siri Layini, Dusukunasiri Tamaserew Bara la , Dusukuna siri Beke Bara minuw na.

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Mouhamad Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Yinmbla, Lachuli kata Allah yinsirayen ma, Baraw Mineli sarati Folo, Filani kafoya kololow.

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Mohamed bachir sylla

  makakakiiyere gninike mouna ibe barake.

 • Bamanan

  YOUTUBE

  lasekini : Sidiki Dienta

  Allah kira ka Duwawu- kissi ni neman bakan- Ni Mokomi Wilili kabo Sunokolah.

 • Bamanan

  YOUTUBE

  lasekini : Sidiki Dienta

  Sunoko Allah Kosumanw "3": Allah kira ka Duwawudow sunoko wakatila…

 • Bamanan

  YOUTUBE

  lasekini : Sidiki Dienta

  Sunoko Allah Kosumanw "2": Ayatul Kurusi kalani Nafaw Sunoko Wakatila…

 • Bamanan

  YOUTUBE

  lasekini : Sidiki Dienta

  Sunoko Allah Kosumanw "1": Sunoko Ladabuw, Selidji Tah, Ani Sunoko Kinibolo kerkan …

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Abdoulaye Koita lasekini : Sidiki Dienta

  Funakeniw ani Danka Denya"6": Ladilikanw Funakeniw ye …

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Abdoulaye Koita lasekini : Sidiki Dienta

  Funakeniw ani Danka Denya"5": Saad Ben Abi Wakas ni Aba ka Baro …

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Abdoulaye Koita lasekini : Sidiki Dienta

  Funakeniw ani Danka Denya"4": Allah kira ka Hadissa Nienfoli Banke Baka Mine Tioko kan …

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Abdoulaye Koita lasekini : Sidiki Dienta

  Funakeniw ani Danka Denya"3": Baro Danka Denw Laban Tioko kan …

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Abdoulaye Koita lasekini : Sidiki Dienta

  Funakeniw ani Danka Denya"2": Allah ye aw Niamariya akelen Batolila ani aw Banke Bakaw kan batoli…

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Abdoulaye Koita lasekini : Sidiki Dienta

  Funakeniw ani Danka Denya"1": Banke Bakafila dioyoro Nianamaya kono kinrin ne yala Funakeniw …

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Sidi Sidibe lasekini : Sidiki Dienta

  Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "1" : Finminiw Doni Ani asabatili Wadjibiya lendo Yani Duwawu Damineli Tie… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "2" : Finminiw Doni Ani asabatili Wadjibiya lendo, Limaniya kada Allah la , ani asabati lanw… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "3 : Limaniya ani kamiri kada Allah Toko ani amankutuw la… Allah kelen Bakatiya ni aka Dani ye ani kelenya ye, ani Atokow ni amankutuw, ani Onafaw yani Ika Iniensi allah man . Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "5" : Allah kosuman ye Munye, ani Ibn kayum ani Ibn Hadjar ka Nienfoli … Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "6": Duwawu Nienfoli ani faranfasinya minbe Duwawu ani Allah kosuman ani Allah Tanu Tie… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "7" : Allah kosuman kilanyorow ani Ibn Teyimiya ka kumaw Allah kosuman kan … Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "8" : Allah kosuman kilanyorow Labilali ani Tansikili kan, ani Mokow kilanyoro ani Ula Fusamanti Nienfoli… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "9" : Misaliyaw Allah kosuman wala wala li kan, Ani Donibaka dow ka kumakanw… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "10" :zikiri kilanyorow dansikilenw ani Labilalenw, Ani amisaliyaw… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "11" : Donbakaw ka kuoman zikiri Labilalenw kan … Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "12" : Allah kosuman kilanyorow akorow sira fe ani Amisaliyaw… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "13" : Allah kosuman Nafa Dow Nienfoli… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "14" : Allah kosuman ye Tankanlan ye kabo cheyitana man … Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "15" : Allah kosuman Be Nusadiya ani Dusukun Mafa, Ani Amisaliyaw… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "16" : Allah kosuman be Moko lase Niumanya ani limaniya ani allah Niensiranya man…

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Ousmane Solih Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Niku keleli, Bara Yuma Dokoli, ka Tasi Moko yumanw ka Bara la, Mokow ka kuma kana Ika bara yelema, ka Miri Ikelen Dali la kaburu kono, kuma labanw.

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Ousmane Solih Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Ka kanu Ika Don finmbe la, ka kanu Ika bila finmbe yinmokoya la, ka kanu Ika Tanu finmbe la.

 • Bamanan

  MP3

  lasekini : Sidiki Dienta

  1- Walandaw Salamu Ani aladabu kan "1": salamu Nienfoli Ani Alayiniw , Salamu Daliluw… 2- Walandaw Salamu Ani aladabu kan "2": Salamu labuyaw, ani Aladabuw…

gafe fura : 4 - kabo : 1