Walandaw kilayoro

معلومات المواد باللغة العربية

Good Manners

fenw djate: 13

 • Bamanan

  MP3

  lasekini : Sidiki Dienta

  Walanda Maloya kan "2" : Maloya Tamaserew, Ani Anafaw, MaloBaliya Torow…

 • Bamanan

  MP3

  lasekini : Sidiki Dienta

  Walanda Maloya kan "1" : Maloya Nienfoli ani Adalilu kurane ani Hadisa kono, Ani Allah kira ka Maloya…

 • Bamanan

  MP3

  lasekini : Sidiki Dienta

  Walanda kileneya kan : kileneya Nienfoli, kileneya Tamaserew, kileneya ini allah Tchie ani danfenw Tchie …

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Abdoulaye Koita lasekini : Sidiki Dienta

  Sikinionkonya Hakew silameya la, Sikinionkon kilan yorow, Sikinionkon djukuya Tamaserew .

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Madou kone lasekini : Sidiki Dienta

  Yeremine"1": Yeremine Lagnini, ani a Noniyaw, Yeremine Haramu ani djurumu man, yeremine kurane ani Hadissa kono… Yeremine"2": yeremine allah kira ka sokono, yeremine sabati lanw, ka Limaniya sabati, ka Niku Lamon, ka Imadon Allah la Ni Nafilaw ye… Yeremine"3": Yeremine Nafaw , yeremine be sikida sanuya kabo dieniw nan, abe aridjine di mokoman, abe bokolow kolosi… Yeremine"4": Yeremine dien sababuw, Musow ka yeremanbila , Nienboli Nazara djamanaw fe uka lahalayaw la, yamariya baliya ni niuman keli ye ani djukuman dabilali ye…

 • Bamanan

  MP4

  walanda di baka : Abdoulaye Koita lasekini : Sidiki Dienta

  Nienbila, Maloya Lagnini, Miniw Mankoutoura ni Maloya ye, Malo Baliya Tamaserew.

 • Bamanan

  MP3

  bayelemali : Mahmoud Kouma lasekini : Sidiki Dienta

  Nienbila, Ikana Nimisa ika Niuman ya la moko ye minye djukuman ke ila, ani ika yafa la moko ye minye Iton yon…

 • Bamanan

  MP3

  bayelemali : Mahmoud Kouma lasekini : Sidiki Dienta

  Yinbila, ke djoko Niuman ye wakati be, kinrin kinrin ne ya la: Allah bato yorow la, Ani doni yini yorow la, Ani karamokow ni man Niumanw tie la… , ke Man djolen ye : fitina ni balaw wakati, Ani Neke wakati….

 • Bamanan

  MP3

  bayelemali : Mahmoud Dicko lasekini : Sidiki Dienta

  Yinbila, Nionkon Deme Niuma ya Ni allah Niensira ya kan Layini, Lachuli Allah kelen Bakatiya kan Ani silamew ka kelenya kan , Nionkon Deme Niuma ya Ni allah Niensira ya kan Toli kolo low, kuma Labanw.

 • Bamanan

  MP3

  bayelemali : Madou kone lasekini : Sidiki Dienta

  1- Yinbila, Ni walanda nafa, Maloya Be Moko bali tioko kolonw ma, maloya ye sira ye kata silameya dioko niumanw man. 2- Alakira ka hadisa dow maloya kan: " … silameya ka dioko ye maloya ye…" Moko N iumanw ka kuma dow: malik ben dinara ko: niankata la dukuman ye malobaliya ye, Umar ben katob ko: malo dokoya be allah niesiran ya dokoya Obe dusukun faka… 3- maloya kilanyarow: ka maloya allah man, ka maloaya melekew man, ka maloya mokow man. 4- Yinbila, Maloya ye muso ka masiri fusamanti ye, musa ni chuaibu ni a den muso fila ka barro , muso kakan ka maloya aka lamaka be la.

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Mahmoud Kouma lasekini : Sidiki Dienta

  Niye mokow bonyan ibe ibonya, niye mokow tonron ube itonron, niye iyere mandjiki mokow be ikorota, niye here ke mokow ye ube here ke iye.

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Mahmoud Kouma lasekini : Sidiki Dienta

  1- Munbe dala N`ee sabati, Tiyin beni a foyoro do, bisikiya Niuma ni mokow ye ani Niumaya kabo I hala la, Tokodi Ibe Ine kolochi ani ika dine ani ika Bonya ani hadama denya. 2- Munbe dala N`ee sabati, Tiyin beni a foyoro do, bisikiya Niuma ni mokow ye ani Niumaya kabo I hala la, Tokodi Ibe Ine kolochi ani ika dine ani ika Bonya ani hadama denya. 3- Yinmbla,Moko ye niyoro soro mine sirana allah nie ani ka iyere mine dimi wati, siran moko tonyonlen ka yindji nie ani yatime den yindji, kana moko hakilina yini minye allah ni aka kira djafan, kana niumaya dabila. 4- Idjidja Iyere lebula, maniumaw dje niokoya, sosoli tiyama kolo low, finminiw be niumaya tiyin, finminiw be maloya tiyin, kunadiya tamaserew. 5- Kunagoya tamaserew, ladjarabiw nafaw, balimaya minte sindji sira, Idjanto djine ni hadamande cheitane la, Iyoro ma djanya kabo fin saba la Ibese cheitane la. 6- Niumaya be dafa ni fin saba ye, Hakilima teke fitina ni kodjuku sababu ye, kodon ni hakilimaya tamaserew, tiyin debe laban.

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Mohamed bachir sylla

  • Danayayemouye • danaya kilayoro • akeyoro • anafa ansharati.

gafe fura : 1 - kabo : 1