Walandaw maloya kan

bayelemali: Madou kone

lasekini: Sidiki Dienta

Nienfoli suruman

1- Yinbila, Ni walanda nafa, Maloya Be Moko bali tioko kolonw ma, maloya ye sira ye kata silameya dioko niumanw man.
2- Alakira ka hadisa dow maloya kan: " … silameya ka dioko ye maloya ye…" Moko N iumanw ka kuma dow: malik ben dinara ko: niankata la dukuman ye malobaliya ye, Umar ben katob ko: malo dokoya be allah niesiran ya dokoya Obe dusukun faka…
3- maloya kilanyarow: ka maloya allah man, ka maloaya melekew man, ka maloya mokow man.
4- Yinbila, Maloya ye muso ka masiri fusamanti ye, musa ni chuaibu ni a den muso fila ka barro , muso kakan ka maloya aka lamaka be la.

Download
farakan tchi gafe fura niemoko ma