Walandaw kilayoro

معلومات المواد باللغة العربية

Transactions

fenw djate: 9

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Sidiki Dienta walanda di baka : Ahmad Bolly lasekini : Sidiki Dienta

  Walanda bamanan kan na abe Nienfoli ke : Sura fe Noniya Dow, Sura fe kolo low Nianna maya kan.

 • Bamanan

  MP4

  walanda di baka : Sidiki Dienta walanda di baka : Ahmad Bolly lasekini : Sidiki Dienta

  Walanda bamanan kan na abe Nienfoli ke : nienbila, Sura fe lagnini, Sura fe Haramou yali kurane ani Hadisa kono.

 • Bamanan

  MP3

  lasekini : Sidiki Dienta

  Sarakanan "5": sarakanan Beke Minye ani Abeke Mina saratiw …

 • Bamanan

  MP3

  lasekini : Sidiki Dienta

  Sarakanan "4": sarakanan kela ka saratiw …

 • Bamanan

  MP3

  lasekini : Sidiki Dienta

  Sarakanan "3": Tiokoya Ni Kuma ye Ani sebeni ye Ani Tamasere ye …

 • Bamanan

  MP3

  lasekini : Sidiki Dienta

  Walanda Sarakanan kan"2": Sarakanan Noniyaw, ani Sarakanan djosenw…

 • Bamanan

  MP3

  lasekini : Sidiki Dienta

  Walanda Sarakanan kan "1": sarakanan kakon silameya Nien ani silameya kono, sarakanan Nienfoli, sarakanan kurane ani Hadissa kono .

 • Bamanan

  MP3

  lasekini : Sidiki Dienta

  Wakifu Nienfoli ani akiti kurane ni Hadissa kono … Donibakaw ka kuma Wakifu Noniyaw kan … Donibakaw ka kuma Wakifu Noniyaw kan ani akiti kan …

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Mohamed bachir sylla

  • nkamafolokombouyoromadjiya kabo haramouma • haramou sira.ani ibi iyoromadjiya ama togomina.

gafe fura : 1 - kabo : 1