Walandaw kilayoro

معلومات المواد باللغة العربية

Muhammad, the Messenger of Allah

fenw djate: 2

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Madou kone lasekini : Sidiki Dienta

  Allah kira ye anka ladekili fein ye: Allah kira Ladekili Nafa, Allah kira Diokoba Dow , Inafo : aka Sabali, aka Yeremandjiki, aka Hine – kisi ani Neman be akan - …

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Ibrahim Diaby lasekini : Sidiki Dienta

  Yinmbla, Lachuli ka ta Allah yinsira ya man, Ni ye Fin mi kanu Ibo kofo ka djaya,kira kanu kiti, kira kanu djokoya, Allah ka soli kira kan, soli djokoya kira kan,soli Allah kira kan O sara.

gafe fura : 1 - kabo : 1