• Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Sidi Sidibe lasekini : Sidiki Dienta

  Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "1" : Finminiw Doni Ani asabatili Wadjibiya lendo Yani Duwawu Damineli Tie… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "2" : Finminiw Doni Ani asabatili Wadjibiya lendo, Limaniya kada Allah la , ani asabati lanw… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "3 : Limaniya ani kamiri kada Allah Toko ani amankutuw la… Allah kelen Bakatiya ni aka Dani ye ani kelenya ye, ani Atokow ni amankutuw, ani Onafaw yani Ika Iniensi allah man . Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "5" : Allah kosuman ye Munye, ani Ibn kayum ani Ibn Hadjar ka Nienfoli … Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "6": Duwawu Nienfoli ani faranfasinya minbe Duwawu ani Allah kosuman ani Allah Tanu Tie… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "7" : Allah kosuman kilanyorow ani Ibn Teyimiya ka kumaw Allah kosuman kan … Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "8" : Allah kosuman kilanyorow Labilali ani Tansikili kan, ani Mokow kilanyoro ani Ula Fusamanti Nienfoli… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "9" : Misaliyaw Allah kosuman wala wala li kan, Ani Donibaka dow ka kumakanw… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "10" :zikiri kilanyorow dansikilenw ani Labilalenw, Ani amisaliyaw… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "11" : Donbakaw ka kuoman zikiri Labilalenw kan … Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "12" : Allah kosuman kilanyorow akorow sira fe ani Amisaliyaw… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "13" : Allah kosuman Nafa Dow Nienfoli… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "14" : Allah kosuman ye Tankanlan ye kabo cheyitana man … Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "15" : Allah kosuman Be Nusadiya ani Dusukun Mafa, Ani Amisaliyaw… Walandaw Duwawu ani Allah kosuman kan "16" : Allah kosuman be Moko lase Niumanya ani limaniya ani allah Niensiranya man…

 • Bamanan

  MP4

  bayelemali : Ousmane Solih Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Nienbila, Hidji fusanmantiyaw, namu ta yoro ani ata tioko, fin miniw tebein namu talen kofe

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Moussa Boire lasekini : Sidiki Dienta

  Hidji Nafaw Hidji den kan, Hidji nafaw djaman kan, Hidji nafaw soro siraw kan…

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Ousmane Solih Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Nienbila, Hidji kiti, Hidji Niuman sarati , Madina djura Ladabuw, Hidjiden ka baraw yani aka don makah, Umura Tioko ya, Hidji Tioko ya , kuma Labanw.

 • Bamanan

  MP3

  bayelemali : Issiaka Samake lasekini : Sidiki Dienta

  Yinbila, Lachuli kata Baraniumanw suunkalo la, Leilatul kadri fusamantiya dow…

 • Bamanan

  MP3

  bayelemali : Mahmoud Kouma lasekini : Sidiki Dienta

  Nienbila, Bara Niumanw ani sarakati Be Moko tanka fitina ani Balaw ani Ladjarabi wakatiw fe….

 • Bamanan

  MP4

  walanda di baka : Ibrahim Diaby lasekini : Sidiki Dienta

  Allah kira ka Hadisa koro Nienfoli – kisi ni Nema ba akn: Allah ye fin Duru ke kira mantow ye suunkalo la …

 • Bamanan

  MP4

  walanda di baka : Ibrahim Diaby lasekini : Sidiki Dienta

  Yinmbila, Allah ka Nema Ba do ye suunkalo soro li ye, Suunkalo ye Muye….

 • Bamanan

  MP4

  walanda di baka : Mohamed bachir sylla lasekini : Sidiki Dienta

  Kurane kalan Nafa ye ka Bara ke ni aye, sohabaw ni kurane…

 • Bamanan

  MP4

  walanda di baka : Mohamed bachir sylla lasekini : Sidiki Dienta

  Yinbla, kurane ni suunkalo ka Niokon soro, djibirila Ni allah kira ka Nionkon kalan kurane la suunkalo la…

 • Bamanan

  MP3

  lasekini : Sidiki Dienta

  Yinbila, Ni Moko mi ye suunkalo suun Limaniya Ni Bardji gnini kama Oka djurumuw Be yafa…

 • Bamanan

  MP3

  lasekini : Sidiki Dienta

  Yinbila, Suunkalo Sukanti ra Ni kurana Ba djikini ye, ani leyilatul kadiri , ani aridjina sow dayele li, ani djahanama sow datuku li, ani sukanti fen werew….

 • Bamanan

  MP3

  bayelemali : Madou kone lasekini : Sidiki Dienta

  Yimbla, sunkalo soroli Nema, Eh Moko Mi ye Sunkalo soro Idji dja: Ika Bato sukanti allah ye Tien Tien Na Sunkalo la, Tubi Niuman kata Allah man, kurane kalan Tiyaman, Allah kofo Tiyaman,Nafakati Boli sunkalo la, Umura fusamantiya sunkalo la.

 • Bamanan

  MP3

  lasekini : Sidiki Dienta

  Yinbila, Suun Ye Allah ta ye wa allah de be assara, Suun ye aridjine soro sira Do ye, Suun be Moko djan ya kabo tasuma man.

 • Bamanan

  MP3

  bayelemali : Ousmane Solih Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Yinbila, Lachuli kata Allah Niensira ya man ani Tubi man, Allah ka nema ba doye sunkalo ye, sunkalo Fusamantiyaw, sungalo kumbeli ani atono Boli Toko ya ….

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Mahmoud Kouma lasekini : Sidiki Dienta

  Fin woro ni moko mi kera Ola ibe do aridjine kono ibe kisi tasuma ma, ka allah don ani ka tuku aka niamariya ko, ka tien don ka abara, ka gallon don ka iyoro madjanyan ala, ka yoro djanya kabo dien denya ma, ka lahara don ka barake minbe ikisi lahara, dusukun fura be finduru la.

 • Bamanan

  MP4

  walanda di baka : Mouhamad Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Farati Tubi Ani sekinko Alah Ma,Arrafa sun suna, Allah ka Hina djonw Na Ni Bato Noniya Manw ye.

 • Bamanan

  MP4

  walanda di baka : Mouhamad Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Yinmbla, sun sirilendo Arafa kene djo do na , Ibn Teyimiya ka kuma djurumu fitini Ni Akumaba kan,Arafa sun Be djurumu Miniw yafa, Tubi saratiw.

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Mohamed bachir sylla lasekini : Sidiki Dienta

  Yinbla, sunkalo fusamatiyaw, kurana kalan fusamantiya sunkalo la, yumaya fusamantiya sunkalo la, sarakati boli fusamantiya sukalo la.

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Ousmane Solih Traore lasekini : Sidiki Dienta

  Tubi ye munye, Tubi fusamatiyaw, Tubi saratiw,Tubi nafaw, lasuli kata tubi ma yani sunkalo tie.

gafe fura : 2 - kabo : 1