Hidji tioko ya dia yirali

Hidji tioko ya dia yirali

Nienfoli suruman

Nienbila, Hidji fusanmantiyaw, namu ta yoro ani ata tioko, fin miniw tebein namu talen kofe

Walandaw kilayoro:

Anw makobe i ka hakili nan na