Walandaw kilayoro

Muyato U silameya la? (silama kuraw ka kisa)

Ni sebe fura be talike silama kura dow ka kisa la kan 30 ani kola, Abe Moko tiama ka yinikali djabi ko Muna U silameyara? An yaye ko O djabi baka niuma ye allah ye nema ke minuw kan ni silamaya kanda ye, Ani ka don silamaya la ni U yere sako ani wasa ye.

fenw djate: 2

  • talgou kan

    PDF

    Gafe gnouma nafama, walafili kela a ka silameya doni kisa niefo a kono

  • turiki kan

    PDF

    Ni Indirani ani Chandara ka silameyali kisa o kun be hindu dina kan, ni furu gnoukon fila silameya la o ka silameya gnana

gafe fura : 1 - kabo : 1
Anw makobe i ka hakili nan na