Walandaw kilayoro

Kuran walanda sikida noniyamanw

walanda damado be ni kono inafo: kurana keren keren kow, kurana fisamantiyaw, kitiw ani ladabuw kuran kalan tioko niuma nan, ani a lamelila ani kurana dunkew diokow, kurana suran walandaw ani a tokow ani a lagniniw ani a kunw ani a kuma sikidaw, kurana bakurunba kitiw, kurana ladoniyali, kurana kilali, kurana kisaw, kurana zanaw ani a kodon kumaw, niefoli guelenw, kaleli kurana kono, kurana duwawu, doni miniw bora kurana kono, kurana durusili ani a kuma kan miniw bolenw be niokofe

fenw djate: 1

gafe fura : 1 - kabo : 1
Anw makobe i ka hakili nan na