Walandaw kilayoro

معلومات المواد باللغة العربية

History

fenw djate: 6

 • Bamanan

  MP4

  lasekini : Sidiki Dienta

  Demiseni nien noro dukalen ka barro: aye kurana ba kalan tiokomina, ani aka karamoko ni niokon tie, ani a toniokon tie, muna ate allah deli a nie yelike.

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Mahmoud Kouma lasekini : Sidiki Dienta

  Al katobe Al makzumi ko adenw ma : aye aw yoro djanya kabo yele ani kulenke ani kuma dama teme na , ni fen nunu damatemen be moko ka boyan tien. Abu hanifa ko aka kalande "kalid" man :doni bakaw boyan ika doni gnini ufe ni mandjiki ye, moko korobaw bonyan, hina demiseniw na ika gere ula, kana iyere korota mokow kan, kana mokosi tonyon, kana ika gindo fo mokosi ye .

 • Bamanan

  MP3

  bayelemali : Mahmoud Kouma lasekini : Sidiki Dienta

  Yinbila, Mayimune ben mihirane ko : mbaw ladi ni lahidu dafa ye, ani banke baka labato, hasane ben ali – ala ka dien ani afa ma – ko : ni moko mi ye kurane kalan dien kama o tiki bonela dien ni lahara, moko ye niyoro soro moko mi ye doni gnini ala kama, moko kunadiya ra moko mi ya famuya ko doni gnini ye allah bato ye.

 • Bamanan

  MP4

  walanda di baka : Ahmad Bolly lasekini : Sidiki Dienta

  Ahmad baba ka kumakan doni yini tiokoya kan aka wati la, donibakaw ka kuma (mudawanadu kubura) kitabu tiki ko la, (muktasoru kalilu) kitabu wala walaliw, ahmad baba ka wala walaliw (muktasoru kalilu) gafe kunkan.

 • Bamanan

  MP4

  walanda di baka : Ahmad Bolly lasekini : Sidiki Dienta

  Ahmad baba ka Nianamaya geleyaw, a sekini kana Toumbouktou, a ka moko kalan mali la, a ka kafe walafili lenw, a ka fatuli – alah ka hine a la - .

 • Bamanan

  MP4

  walanda di baka : Ahmad Bolly lasekini : Sidiki Dienta

  Yinmbla, Niefoli suruma Mali donibakaw ka yanamaya kan, Ahmad baba bankeni, aka Nianamaya Maroc, aka kaso lado, aka moko kalan Markchu.

gafe fura : 1 - kabo : 1