• Bamanan

    MP3

    walanda di baka : Madou kone lasekini : Sidiki Dienta

    Cheitane ani adon siraw"1": Cheitane ka kolo low, Niku Takanli cheitane man, Hadamadenw kilan yoro cheitane kumbeli la. Cheitane ani adon siraw"2": cheitane donsira dow Nienfoli, bisikiya djuku, Dien kanu ko djuku, kafa ani yada ani Nata ko djuku…

gafe fura : 1 - kabo : 1