• Bamanan

  MP4

  walanda di baka : Adam sangare lasekini : Sidiki Dienta

  Yinbla, Flanikafo ya kololo, Alaka hake djonw kan, Alakira ka ladili kan.

 • Bamanan

  MP4

  walanda di baka : Mouhamad Bachir doucoure lasekini : Sidiki Dienta

  Dusukuna siri ye Nabiyumaw Be ka tchikan ye, Dusukuna siri be ta kurana Ni suna kono, Dusukuna siri Tikila Mokow ye djamakulu kisilen ye.

 • Bamanan

  MP4

  walanda di baka : Mouhamad Bachir doucoure lasekini : Sidiki Dienta

  Yinmbla, Dusukuna siri layini, Dusukuna siri djoyoro silameya la, Baraw mineli sirilenmbe Dusukuna siri la, Dusuku Baraw.

 • Bamanan

  MP3

  bayelemali : Mahmoud Kouma lasekini : Sidiki Dienta

  Nienbila, Hakili Neman, Bara ke ni hakili ye ika Idjan to : Neke Ani Hine Ani dimi waati la…

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Mahmoud Kouma lasekini : Sidiki Dienta

  1- Yinmbla, Allah Niesira ya, Kunfi ya ani filanikafo ya, ani N`ee, ani gololo(riba) nafolo kololow, kari, surrafana niumaw, kafiri ya ani filanikafo ya djosenwye, allah be hine hinebakaw la, fin saba be dusukun faka, dume finsaba kan. 2- Yinmbla, fin duru matarafa walasa ika ke allah ka djon niuma ye, kuma te nafake ni bara te, sarakati te nafake ni kaniya te, Teriya te nafake ni danaya te, nianamaya te nafake ni silameya te, niayanamaya kuntala ka suru, nianamaya djosen ye nani.

 • Bamanan

  MP3

  walanda di baka : Mahmoud Kouma lasekini : Sidiki Dienta

  1- Yinmbla, Allah Niesira ya, Kunfi ya ani filanikafo ya, ani N`ee, ani gololo(riba) nafolo kololow, kari, surrafana niumaw, kafiri ya ani filanikafo ya djosenwye, allah be hine hinebakaw la, fin saba be dusukun faka, dume finsaba kan. 2- Yinmbla, fin duru matarafa walasa ika ke allah ka djon niuma ye, kuma te nafake ni bara te, sarakati te nafake ni kaniya te, Teriya te nafake ni danaya te, nianamaya te nafake ni silameya te, niayanamaya kuntala ka suru, nianamaya djosen ye nani.

gafe fura : 1 - kabo : 1