Walandaw kilayoro

Niamariyali ka t’a niuma ma ani balike kabo kon kooma

Silmaya nana koba 5 la kolosili kama : Dine, adama den niikoun, akili, nafolo, bokolo, basiki ye o tamasere ba do ye. Silimaw k'a sigui tiokoya be niokon bilisira wadjibiya u kan ka basiki sabati, silama bee kan k'i djoyoro fa o kola, niokon bilisira ye silamaya ko baye, nabi nuimanw ni moko niumanw ka bara do, ka da a fusamatiya ni a here ni a baradji kana toli bena ni djoukouma ni tiariliye, min be ke sababu ye k'a allah dimi mokow koro, ni furanie be talike o walandaw wala wala lila

fenw djate: 2

gafe fura : 1 - kabo : 1
Anw makobe i ka hakili nan na