Walandaw kilayoro

sanuyani

ni gafe be ladielike walanda dama dow la min be talike selidjita kitiw ani koli ani tayamamu ani kufe diosili ani guese gnimini

fenw djate: 1

  • Bamanan

    MP3

    walanda di baka : Ibrahim Diaby lasekini : Sidiki Dienta

    Yimbla, silameya ka makodo sanuya la, Alahkira ka sanuya kanu Ni, Noko kololow, Misiri sanuya fusamantiya, kuma labanw.

gafe fura : 1 - kabo : 1
Anw makobe i ka hakili nan na