Sunkalo Ani Kurane

Sunkalo Ani Kurane

walanda di baka : Mohamed bachir sylla

lasekini: Sidiki Dienta

Nienfoli suruman

Kurane kalan Nafa ye ka Bara ke ni aye, sohabaw ni kurane…

Download
farakan tchi gafe fura niemoko ma

Walandaw kilayoro: