Arrafa sun fusamantiya(2)

walanda di baka : Mouhamad Traore

lasekini: Sidiki Dienta

Nienfoli suruman

Farati Tubi Ani sekinko Alah Ma,Arrafa sun suna, Allah ka Hina djonw Na Ni Bato Noniya Manw ye.

Download
farakan tchi gafe fura niemoko ma
Anw makobe i ka hakili nan na