Arrafa sun fusamantiya(2)

walanda di baka : Mouhamad Traore

lasekini: Sidiki Dienta

Nienfoli suruman

Farati Tubi Ani sekinko Alah Ma,Arrafa sun suna, Allah ka Hina djonw Na Ni Bato Noniya Manw ye.

Download
farakan tchi gafe fura niemoko ma