Arrafa sun fusamantiya(1)

walanda di baka : Mouhamad Traore

lasekini: Sidiki Dienta

Nienfoli suruman

Yinmbla, sun sirilendo Arafa kene djo do na , Ibn Teyimiya ka kuma djurumu fitini Ni Akumaba kan,Arafa sun Be djurumu Miniw yafa, Tubi saratiw.

Download
farakan tchi gafe fura niemoko ma