• Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  pakistan kurana kalana kanduma do Aka kalan tioko kanyi.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  dokotoro kurana kalana Ahmad Ahmad Nuayni abankera san 1954 Egypti Djamana kan, aye dokotoro ya kalan ke iskandariya sana yelen kalanso la, aye barake Iskandaria Duku Dokotoro sola, san 1979 alakodona Kurana Kalanaye Egpti Radioso ani a telesola.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  Taha ben Mohamad Al Fahad Kurana kalan na kanduman do, ayere Tokola siti ba bolo Interneti kan minye: (http://taiser.net) kurana kalan kan tiaman be okan.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  Mohamad Ben Zaid Awad Al harbawi, Aye silameya kalanw ke Egypti Azhar Kalanso la, aye master ni doctora soro kurana kalan tiokow la, aye san damado karamokoya ke Azhar kalanso la ani Saudia kalanso dow la, okofe aye kurana karamokoyake karamokow laben kalansola, Okofe aye Gafew tiaaman walafili kurana kalan tiokow kan.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  Kuran kalana Musa bilal Almami do kurana karamoko do Nuru misiri la makah , Aye kurana niokon dan kiti tike dubai niokodan ba la san 1420h Ani san 1433h.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  Abankera san 1949, Aye Aka kalan kunfolow ke Afa bolo, Aye kurana durusi (zleytin) kalanso la , Aye karamokoya gafe soro san 1972, Ka lisansi soro 1978, inafo Aye Almamiya ke Ani moko kalan kurana la blaminn misiri la tripoli, Aye kurana karamokoya ke wadjulu kelaw ka ton kalansoba la san 1994, Inafo A kera Awkaaf charia ko niemokoba ye san 1998/2000.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  Egupte kurana kalana kan duman do, Aye labilali sebe soro kurana kalan tioko Niumaw la, Aka kurana kalan kaw tale do kalan tioko tiyamaw la.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 6

  Abu zubir Ahmad ben Tolib ben Abdul hamid (Hamid) ben muzafar kann, Abankera riyadh san 1401h, Aye kalanke Imam kalansoba la fo katase Magister Ma, Dine lasela Do silameya minister tokokla, Aye sukalo seli Almamiya ke san 1434h, Akera kira ka misiriba Almami ye Madina san 1434h laban na .

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 6

  Bandar ben Abdul Aziz Balila, Abankera Makah san 1395h, Aya ka kanlan ke makah fo ka magister soro Umul kura kalanso la san 1422h, Aye doctora soro Madina 1429h, Aye moko kalan ke Haramu kalanso la makah, Almamy do haramuna makah.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  Maroc kurana kalanaw ka tiokoroba do Mika yeli dukan ne do , Abankera san 1964.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  Abankera libi djamana kan, Aye djoyori filana soro Dubai kurana niokon dan ba la .

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  kurana kalana do Yamani djamana kan , Aye Lakalani ke (Osama bin Zeid) kalanso la Ani (Anur) Kalanso la Al Hadida duku la, Abe lakalani ke sonaau yamani djamana Al ulum sanayele kalanso la.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  A bankera Maroc san 1963, Kurana durusila ni a sebelila n`gana do, sabilu misiri alimami do Casablanca, aye kiti tike Masa Muhamad 6 togola nuikon dan na, A ka kurana kalan kan tala san 2010, A le deye ( Kurana durusi i kaso) barada sinsin bakaye, Aye gafew walafili kuran kalanko niuma na

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  A Bankera Asfi Maroc djamana kan san: 1967, Almamy do (Andalosi) Anasi dukula dar Al baydah, Aye kurana durusi kasoro Achi Ma san konoton Bo, Aye sanayele kalan Gafe soro, Maroc kurana kalana ba do , warchi kanlan tiokoya la kabo Nafiu fe.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  Algerie kurana kalana do, kurana kalan lakodone ba Bolo Algerie dina minisiri so ka sira fe, Ni warchi ka sira ye kabo Nafiu ka sira fe Ni Al Asbahani ka sira ye.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  Abul Ali ben Tahir A-anoun, A bankera Maroc san 1947, Aye labilali sebe soro warchi kalan tiokola kabo nafi-u fe, walandaw ba bolo kurana kalan ko niuma na. Aye kiti tike ke kurna nionkon danw na, aye walafili like kurana kalan ko niuma na.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  Yasine Fakih Al diaza-iri, A bankera alger san 1969, Aye sanfe kalan gafe soro, Ali sisan a be ka dofara a ka kalan kan dina donyaw kan, A kera moko foloye minka kurana kan tala warchi kalan djoko la algerie, sisan alimami do abu ubayda misira la.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  Almami do, mali wadjouli kelaw ka ton tonde do, mali silamew ka tonmba tonde do.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  Aye kalan ke universite imam kanlanso la Riyadh, Almami do, wadjulu kela do.

gafe fura : 6 - kabo : 1
Anw makobe i ka hakili nan na