• Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  Muhamad Rachad Abdu salam deh do mi ye Abdurahaman deh ye Acharif, A wolo la palastin kalil duku la, san 1925 , kurana kalana ba lakodone do, palastin Ani Ibrahimi misiri baw kurana kalana do, A tara jordani dukula balo yini na san 2002, Aye Almamy ya ke Masake Abdulahi ka misiri Folo la , Abdali duku la.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  A bankera san 1966 liban, A ye doctora soro Arabu kan na, ani dine kalan na, kurana kalan yinmoko do radio dow la, inafo aye kurana kanlan sow dow yinmokoya ke jordani, Abe mokow la kalan kurana kalan ko yuma na kabini san 1990 fo sisan wati la, aye mokow kalan malezi sanfe kalanso dow la, Aye gafe dow walafili Inafo: kurana kalan ko yuma ani silamaya doniya dow la.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  Misira kurana kalana do

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  Cheick / Moussa Boire Aye kalan ke Az hare sanfe kalanso la, Almamy dawdabougou, Abe walanda di mali radio so dow la , Mali Alimamy ton Moko do…

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

 • Bamanan

  walafili la, Kurana kalan na, fenw djate : 2

  Ala kodone do, abankera san 1394h/1974, Alimami do hasan Anani misirila Djeda, Saudia Djamana kan, atokola sitiye: http://www.alrfaey.org

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 2

  Fathi Muhamad Djaland Hari , Pakistan Doni baka lakodone do.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 2

  Al huseini Asseyid Ali Abdul Gani Al az-zazi, Egypti kado abankera san 1956, aye sanayelen Gafe soro kurana kalan tiokow la Azhar Kalanso Ba la san 1986 - 1987, aye labilali sebe sebew soro kurana kalan tiokoyaw la, aka kurana kalan kantala (Warchi) kalan tiokoyala. ani Kurana doniya dow.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 2

  Kurana kalana khalifaMusbih Ahmad at-tuneidji aye kurana Durusi ka sito san 13 la, aye labilali sebe soro Karamokodow bolo inafo: Gulam Husein Fe ani Mdina karamoko Ibrahim Al Akhdar aye lisansi soro Imarati kalanso Bala san 2001, sisan bara niemoko do Imarati Bolola baraw niemokoyasobala, Kurana ani kiraka tabolo Ton ba (Charika) Oton dendo. oton be kalande ba kononton fara niokonkan.

 • Bamanan

  walafili la, Kurana kalan na, fenw djate : 2

  Abdalah Muhamad Taha Sarbil abankra Jordani san 1979, Almami do Umul muminina Misirila san 1999 fo sisan, aye sanayelen kalan Gafe soro Kurana kalan tiokow ani Kurana doniw kan Malezi sana yelen kalansola(W.I.S.E).

 • Bamanan

  walafili la, Kurana kalan na, fenw djate : 2

  a`bankera san 1385h Riadi dukula Saudia Djamana kan.

 • Bamanan

  walafili la, Kurana kalan na, fenw djate : 2

  Kurana kalana Abdurahman ben djamal Al awssi Abankera san 1980, karamoko do Almami do iklas misiri la kubar duku la saudia djamana kan .

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 2

  Makah kurana lakalana ba do, siry ka do, Aye kurana kalan Afa fe mi tunye karamoko baye, Aye moko kalanke Umul kura sanayele kanlansola, Aye kurana kalan Tieokow kalan Afe.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 2

  Misira kurana kalana do A bankera Mahmudia Buheira mara la, Aye kalan ke kurana kalan tiokow kalanso la, Inafo Aye kalan ke kurana kalan sanayele sow la , Almamy do Niyork djamana kan.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 2

  kurana kalana do kabo yamani, Almamy do kalid bin walid misiri la Rayan Qatar djamana na.

 • Bamanan

  walafili la, Kurana kalan na, fenw djate : 2

  A bankera Maka djamana na, Aye sana yele gafe soro kurana kalan Takabolola djida karamokow ka sana yele kalanso la , Almamy do djida Misiri do la saudia djamana kan.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 2

  Cheick: Nouhou sidibe, Aye kanlanke Madina sanayele kanlansola, almami do, Wadjulu kela do,Moko kalana do Dar El Hadis kalanso la (BKO).

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 2

  Ibrahim fofana , Aye kalan ke sudan sanfe kalanso la, almami do, wadjoulu kela do, sahili sanfe kalanso kalan ko kolochi baka do.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 3

  Abdurazak ben abton AL daylami , Iraki kurana kalanan yuma do, Aka kalan kan dow ta.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 4

  Abdallah Abdel Gani Al khayyat - Alah ka hine ala- Alkaba Misiriba Alimami kun do

Anw makobe i ka hakili nan na