• Bamanan

  walafili la, Kurana kalan na, fenw djate : 8

  abankera Damas Siri djamanakan, asikilenbe Saudia Djamana kan, aye Almamiyake Charkiyala.

 • Bamanan

  walafili la, Kurana kalan na, fenw djate : 7

  Nasir ben Ali Al Katami abankera Riyadi Saudia Djamana Kan aye master soro kurana kalanw na.

 • Bamanan

  Bayelemali kela, walafili la, fenw djate : 7

  Aye kalan ke Niger sanfe kalanso la, almami do, wadjoulu kela do, abe wadjulu ke mali radio so la.

 • Bamanan

  walafili la, Kurana kalan na, fenw djate : 6

 • Bamanan

  walafili la, Kurana kalan na, fenw djate : 6

 • Bamanan

  Bayelemali kela, walafili la, fenw djate : 6

  Mahmoud Dicko , karamoko do, Almami do, wadjulu kela do.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 5

  Solah Al Hachim: kuweti djama misiriba Almamy do do .

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 5

  Ahmad Bolly , Aye kalan ke Niger sanayelen kalanso la, almami do, wadjoulu kela do,karamoko do sahili sanayelen kalanso la Mali la .

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 14

  ABdalah ben Abdrahaman Al baadjan, A be Moko kalan ke Kardj dukula Maliku sudu bolofara kalanso la, Aye lisansi soro Imamu kalanso la san 1422, Aye Magister soro Imam sanayele kalansola san 1426, dokotora kalande do sisan Imam kalanso ba la, Aye Almai ya ke bawardi misiri la , Akera kira ka misiriba Almami ye Madina san 1434h fo sisan.

 • Bamanan

  Bayelemali kela, walafili la, fenw djate : 4

  Adam sangare , aye kalan ke (Madina) sana yele kanlanso la Madina, karamoko do, Almami do, wadjulu kela do.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 4

  Mouhamad Bachir Doucoure, Aye kalanke Madina sanayele kanlanso la,Tuba sanayele kanlanso yinmoko do, wadjulu kela do.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 3

  Abdurazak ben abton AL daylami , Iraki kurana kalanan yuma do, Aka kalan kan dow ta.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 4

  Abdallah Abdel Gani Al khayyat - Alah ka hine ala- Alkaba Misiriba Alimami kun do

 • Bamanan

  walafili la, Kurana kalan na, fenw djate : 3

  Djuma Alimami do (Garnata) sikidala Riyad

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 3

 • Bamanan

  walafili la, Kurana kalan na, fenw djate : 3

  Ahmad Ben Khudar Al tarablusi Kuweti Kurana Kalana kan duman do Hafsu ni Kaluna kalantioko ye, Kabakoye minye kafo ko Balontan djokolosi Baka tun do Kuweti sena n`dolatan Djekulula.

 • Bamanan

  walafili la, Kurana kalan na, fenw djate : 3

  abankera san 1398h Djida Dukula Saudia Djamanakan, aye kurana durusi san 1415h, aye sana yelen Gafesoro Adamadeya kalanw na, abe Barake Saudia Djamana Pankuru Sola, aye mokolaseli damine san 1415h Ramadan misirila Bagdadia Dukula, Okofe ayelemara Huda Misirila Andalus Sikidala, Okofe khadidjatu bintu khuweylidi misiri la Zahraw sikidala, Sisan Almamin do Takwa Misirila.

 • Bamanan

  walafili la, Kurana kalan na, fenw djate : 3

  kurana kalana do Almami do saudia djamana kan, Abankera makah Aye kalanke Haramu kalanso la wa abe moko lakalan ke ye fene, kurana kalana do saudia kurana radioso la .

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 3

  Mahmud Muhamad Rachad Acheymi, Misira djamana deh do, kuwet Radio so kurana Ba kalana do, kurana kalan tiokoya tan na, Misiri wele la do Mudi Al Umr Misiri la, Kurana kalan Ton de do.

 • Bamanan

  Bayelemali kela, walafili la, fenw djate : 3

  Karamoko : Mouhamad Diarra, Aye kalan ke (Madina) sana yele kanlanso la, Dar El hadis kalanso yinmoko do(Bamako) , Al mami Do, Wadjulu kela Do.

Anw makobe i ka hakili nan na