• Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  Egupte kurana kalana kan duman do, Aye labilali sebe soro kurana kalan tioko Niumaw la, Aka kurana kalan kaw tale do kalan tioko tiyamaw la.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 6

  Abu zubir Ahmad ben Tolib ben Abdul hamid (Hamid) ben muzafar kann, Abankera riyadh san 1401h, Aye kalanke Imam kalansoba la fo katase Magister Ma, Dine lasela Do silameya minister tokokla, Aye sukalo seli Almamiya ke san 1434h, Akera kira ka misiriba Almami ye Madina san 1434h laban na .

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 6

  Bandar ben Abdul Aziz Balila, Abankera Makah san 1395h, Aya ka kanlan ke makah fo ka magister soro Umul kura kalanso la san 1422h, Aye doctora soro Madina 1429h, Aye moko kalan ke Haramu kalanso la makah, Almamy do haramuna makah.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  Maroc kurana kalanaw ka tiokoroba do Mika yeli dukan ne do , Abankera san 1964.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  Abankera libi djamana kan, Aye djoyori filana soro Dubai kurana niokon dan ba la .

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  kurana kalana do Yamani djamana kan , Aye Lakalani ke (Osama bin Zeid) kalanso la Ani (Anur) Kalanso la Al Hadida duku la, Abe lakalani ke sonaau yamani djamana Al ulum sanayele kalanso la.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  A bankera Maroc san 1963, Kurana durusila ni a sebelila n`gana do, sabilu misiri alimami do Casablanca, aye kiti tike Masa Muhamad 6 togola nuikon dan na, A ka kurana kalan kan tala san 2010, A le deye ( Kurana durusi i kaso) barada sinsin bakaye, Aye gafew walafili kuran kalanko niuma na

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  A Bankera Asfi Maroc djamana kan san: 1967, Almamy do (Andalosi) Anasi dukula dar Al baydah, Aye kurana durusi kasoro Achi Ma san konoton Bo, Aye sanayele kalan Gafe soro, Maroc kurana kalana ba do , warchi kanlan tiokoya la kabo Nafiu fe.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  Algerie kurana kalana do, kurana kalan lakodone ba Bolo Algerie dina minisiri so ka sira fe, Ni warchi ka sira ye kabo Nafiu ka sira fe Ni Al Asbahani ka sira ye.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  Abul Ali ben Tahir A-anoun, A bankera Maroc san 1947, Aye labilali sebe soro warchi kalan tiokola kabo nafi-u fe, walandaw ba bolo kurana kalan ko niuma na. Aye kiti tike ke kurna nionkon danw na, aye walafili like kurana kalan ko niuma na.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  Yasine Fakih Al diaza-iri, A bankera alger san 1969, Aye sanfe kalan gafe soro, Ali sisan a be ka dofara a ka kalan kan dina donyaw kan, A kera moko foloye minka kurana kan tala warchi kalan djoko la algerie, sisan alimami do abu ubayda misira la.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  Almami do, mali wadjouli kelaw ka ton tonde do, mali silamew ka tonmba tonde do.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  Aye kalan ke universite imam kanlanso la Riyadh, Almami do, wadjulu kela do.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  Maroc djamana kurana kalana do

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  Maroc djamana kurana kalana Ba do

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  Kurana kalanaw ka Ton deh do saudia djamana kan, Almamy do Amir Abdulahi bin Muhamad Utika Riyadh duku la

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  Misira kurana kalana do , Almamy do Arym Misiri la Duai jamana kan .

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  Ahmad Abdul Fatah Muhamad Al haddadi Egypti kurana kalana do, A bankera san 1984, Aye sanfe kalan gafe soro san 2007 Azhar la, ani kurana kalanko niuma.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  Chirzad ben Abdu Rahmane ben Tahir ben Hassan al koufi alkourdi ach-chafii, A bankera Iraki san 1968, Aye kurana kalan iraki karamoko djolen dow bolo, Aye alimami yake misiri tiama na Iraki ani yamani ani imarati

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  Egypte Kurana kalan na do, A bankera 1984, A labilali sebe soro kurana kalan ani dina donyawla Azhar Kalanso la, A be moko kalan ke kurana kalan blon dow la.

Anw makobe i ka hakili nan na