• Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  Kurana kalana do, kabo busni, Almamy do zagrab misirila krwati

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  Hadisa karamoko Dar Al Ulum na Indu djamana sanayele kalanso la, Indu djamana donibakaw ka Ton Ba yinmoko do .

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  Imad Zouhayri Hafi a bankera Madina san 1382H, Aye Doctora soro kurana donyaw la Madina sanfe kalan sola san 1412H, Aye Alimami ya ke Kouba misiri la, Kourana kalan djekoulouba ton den do, Kurana bonyali barada niemoko do, abe moko kalan ke kurana donyaw la Madina sanfe kalanso la, Alimami do sounkalo seli Madina kira ka misiri la

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  Djazaa ben fleyhi AS-suweilihi A bankera kouweti djamana kan san 1969, kurana kalana lakodone do kouweti, Aye sanfe kalan ke kouweti sanfe kalanso ba la.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  yahya Ahmad Al HULEYLI A bankera yamani djamana na (al huleyla) duku la, san 1372h / 1952, Aye kurana durusi son-aa misiri ba la san 1382h/1962, Okofe Aye kurana kalan tioko wolofila dafa karamoko ba dow bolo, Aye sanfe kalan gafe soro san 1393h/1973, Aye mokow kalan kurana la kabi 1390h/1970, Akera Almami ye Tahrir misiri la son-aa dukula, akera kiti tike law niema ye kurana yonkon dan na, djamana niema tokola djondjon na san 2000, akera kiti tike la ye egypti kurana niokon dan na .

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  kurana kalan na do kabo kuweti djamana kan

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  Basil Abdourahman Ar-raawi A bankera san 1953 Iraki, Aye kalan ke bagdadi sanfe kalan so la ka kila san 1975, Akera foloye a tow tiela, Aye barake djamana ye kabo san 1977 kase 1990, Aye asebedo kurana kalan na , Aye labilali sebe soro san 1997, A ka sikida ye riyadi ye saudia djamana kan

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  Saudia djamana kurana kalana do

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  A bankena :19/04/1986 Iraqui djamana na Aazomiya Bagdad dukula, Iraqui kurana kalana Ba kundo - Ala ka hina ba akan- Aye yoko denw tiaman ke kurana kalana na , A fatura Bagdad :26/05/2007 Ameriqui ni Iraqui ka kele fe, Ala ka fara chahidu chuw kan.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  Ahmad Muhamad deh do Abdulahi deh do Muid deh do Al hawachi, Almamy do kutuba kela do , kamis muchitt saudia djamana woroduku ya fan duku do, A bankena Ahad Rufidah san 1374 h.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  A bankera juillet kalo la sudan san 1982 , Aye lablali seben soro Azhar kurana kalan yemoko bolo san 2009.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  Mahmud Ahmad Abdul Hakam , A bankera egypte san 1915 n`tene don fevrie kalo kile folo, Aye kurana durusi A chi san tan Blon kono , yani afa ka abla kata TonTo duku la kata kurana kalan ko yuma walandaw ta, O kofe Aye kalan ke Azhar la, A toko Bora ni kurana kalanaw ladekili ko yumaye, San 1940 Ani kurana kalana baw ye djekulu folo siki senkan Akera O wari ko yenebola, A fatu ra san 1982 n`tene don septembre kalo kile 13.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  misira kurana kalana ba do

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  Muhamad Rachad Abdu salam deh do mi ye Abdurahaman deh ye Acharif, A wolo la palastin kalil duku la, san 1925 , kurana kalana ba lakodone do, palastin Ani Ibrahimi misiri baw kurana kalana do, A tara jordani dukula balo yini na san 2002, Aye Almamy ya ke Masake Abdulahi ka misiri Folo la , Abdali duku la.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  A bankera san 1966 liban, A ye doctora soro Arabu kan na, ani dine kalan na, kurana kalan yinmoko do radio dow la, inafo aye kurana kanlan sow dow yinmokoya ke jordani, Abe mokow la kalan kurana kalan ko yuma na kabini san 1990 fo sisan wati la, aye mokow kalan malezi sanfe kalanso dow la, Aye gafe dow walafili Inafo: kurana kalan ko yuma ani silamaya doniya dow la.

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  Misira kurana kalana do

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

  Cheick / Moussa Boire Aye kalan ke Az hare sanfe kalanso la, Almamy dawdabougou, Abe walanda di mali radio so dow la , Mali Alimamy ton Moko do…

 • Bamanan

  walafili la, fenw djate : 1

Anw makobe i ka hakili nan na