Walandaw kilayoro

  • turiki kan

    DOC

    Ni ye gninikaliye min djabi la acheick Mouhamad solih al mundjid - allah ka kolosi - a kolo ye : Mouna silamew baa miri ko o ka dina deye tien dina ye, yala dakaneya sababu be o bolo wa?

gafe fura : 1 - kabo : 1
Anw makobe i ka hakili nan na