Silameya de ye tien dina ye

Silameya de ye tien dina ye

walanda di baka :

Nienfoli suruman

Ni wadjouli bayelemala chinois kan na, Acheik Abourahmane Djarine be niefolike silameya daliluya dow la min be silameya dina tien tikiya, Silameya dina ba

Anw makobe i ka hakili nan na