walanda di baka : Madou kone

lasekini: Sidiki Dienta

Walandaw kilayoro:

Nienfoli suruman

Yimbla, silameya chariyaw be labato silame du kono, silame du be djanto denw lamoli la, ani ka lamo ke maloya kan, ani sutara, ani niakami baliya tiew la, silame du be sinsi allah niesiraya kan, dutiki te sokola kabo aka dudenw ma.

Anw makobe i ka hakili nan na