Liječenje problema duševne praznine

Opis

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je liječio problem duševne praznine tako što je oživljavao ona odgojna značenja koja proizilaze iz vjerovanja u Allaha, Njegove jednoće i distanciranja od širka, te vjerovanja u sve poslanike i vjerovjesnike, nebeske knjige, meleke, Sudnji dan i Allahovu odredbu, bilo da je ona dobra ili loša.

Download
Pošaljite vaš komentar odgovornoj osobi za ovu stranicu

Opširni opis

  Liječenje problema duševne praznine

  ] Bosanski – Bosnian – بوسني [

  Ahmed b. Osman El-Mezjed

  Prijevod: Senad Crnkić

  2013 - 1434

  ﴿ علاج مشكلة الفراغ الروحي ﴾

  « باللغة البوسنية »

  أحمد بن عثمان المزيد

  ترجمة: سناد تسرنكتش

  2013 - 1434

  Liječenje problema duševne praznine

  Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je liječio problem duševne praznine tako što je oživljavao ona odgojna značenja koja proizilaze iz vjerovanja u Allaha, Njegove jednoće i distanciranja od širka, te vjerovanja u sve poslanike i vjerovjesnike, nebeske knjige, meleke, Sudnji dan i Allahovu odredbu, bilo da je ona dobra ili loša.

  Kao dodatak vjerovanju data-originalem, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je liječio duševnu prazninu pomoću šerijatskih propisanih obreda koji u svakom trenutku povezuju muslimana sa njegovim Gospodarem. Najvažniji od tih obreda su pet islamskih šartova, a to su: kelime-i-šehadet, obavljanje namaza, davanje zekata, post mjeseca ramazana i obvaljanje hadža.

  Pored ovoga, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je odgajao muslimane značenjima bogobojaznosti, iskrenosti prema Njemu i čvrstom uvjerenju, zatim oslanjanju na Njega i usađivanju stalnog osjećaja da Allah prati svako njegovo djelo i da poznaje njegove tajne i skrivene razgovore, te gajenju osjećaja odgovornosti i onda kada ga niko od ljudi ne vidi, jer ga Allah Uzvišeni vidi.

  Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, Ibn-Abbasu: „O mladiću! Pazi na Allaha i On će na tebe paziti. Pazi na Allaha, On će uvijek biti uz tebe. Ako budeš išta iskao, traži samo od Allaha. Ako i od kog budeš tražio pomoć, traži je od Allaha. I dobro znaj, kada bi se cijeli svijet sakupio da ti pomogne, neće moći pomoći, izuzev onim što ti je Allah već odredio. A kada bi se sakupili da ti naude, neće ti nauditi ničim drugim, osim onim što ti je Allah propisao. Pera su se osušila a listovi uzdignuli.“35

  ﷻ‬ jednom nešto dužem hadisu Džibrila, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pojašnjava temelje islama, imana i ihsana. To je jedan od najvažnijih hadisa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji u veoma kratkoj formi obuhvata islamsku vjeru u potpunosti.

  Prenosi se od Omera, radijallahu anhu, da je rekao: „Jednog dana dok smo sjedili kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pomoli se prema nama čovjek izrazito bijele odjeće, izrazito crne kose, na njemu se nisu vidjeli tragovi putovanja, a niko od nas ga nije poznavao. Sjeo je pored Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i prislonio svoja koljena uz njegova, a ruke je stavio na svoja stegna, i zatim rekao:

  „Muhammede, obavijesti me o islamu.“

  Na to Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: „Islam je da svjedočiš da nema boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, da obavljaš namaz, daješ zekat, postiš ramazan i da hadž obaviš posjećujući Kabu, ako budeš u mogućnosti.“

  Na to će onaj nepoznati čovjek: „Istinu si rekao.“

  Kaže Omer: „Mi mu se začudismo, pita ga a zatim veli: „Istinu govoriš.““

  Onda taj čovjek reče: „Obavijesti me o imanu.“

  Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: „Iman je da vjeruješ u Allaha, Njegove meleke, Njegove knjige, Njegove poslanike, Sudnji dan i da vjeruješ u Allahov kader – odredbu dobra i zla.“

  Na to nepoznati čovjek reče: „Istinu si rekao, pa obavijesti me o ihsanu.“

  Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: „Ihsan je da obožavaš Allaha kao da Ga vidiš, jer ako ti Njega ne vidiš, On tebe, zasigurno, vidi.“

  Zatim nepoznati čovjek reče: „Obavijesti me o Sudnjem danu (kada će nastupiti)?“

  Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na to odgovori: „Upitani o tome ne zna ništa više od onoga koji pita.“

  „Pa obavijesti me o njegovim predznacima“, reče nepoznati, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: „Kada robinja rodi svoju gospodaricu i kada vidiš gole, bose, siromašne čobane kako se nadmeću u gradnji.“

  Zatim taj nepoznati čovjek ode. Nakon nekog vremena Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, me upita: „Omere, znaš li ko je bio onaj što me je pitao?“ Ja rekoh: „Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju.“ Onda Božiji Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: „To je Džibril, došao vam je da vas poduči vašoj vjeri.“36

  Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je i one koji nisu bili vjernici pozivao na razmišljanje. Tako se od Imrana b. Husajna, radijellahu anhu, prenosi da ja kazao: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je kazao mojem ocu: „O Husajne, koliko bogova danas obožavaš?“ On je odgovorio: „Sedam, šest na zemlji i jednog na nebesima.“ Pa ga je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao: „A od kojeg od njih strahuješ i kojem se nadaš?“ Husajn odgovori: „To je onaj na nebesima.“37

  Kao da mu je Poslanik želio kazati: „Kako obožavaš nekog pored Allaha, a nadaš se i strahuješ od Njega“.

  35 Hadis bilježi Ahmed, br. 2537 i Tirmizi, br. 2440.

  36 Hadis bilježi Muslim, br. 9.

  37 Hadis bilježi Tirmizi, br. 3405.

  Vaše mišljenje