К1эщ1ыу

Ц1ыхухэр я Тхьэм идеж Къемэт махуэм щызэхуашэсхэк1э, я гугъуехьыр 1ей дыдэ щыхъум деж щынагъуэмрэ щытып1эм и бэлыхьымрэ къыхэк1ыу, хуеинухэщ Алыхьым я унафэр щ1эх-щ1эхыу ищ1эну, я 1уэхур зэхигъэк1ыну.

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э