IslamHouse.com и ихьэп1эхэр

IslamHouse бзэхэр

Диным къыхуезыджэ тхылъылъ (зэджэн, зэдэ1уэн, зэплъын) бзищэ нэхърэ нэхъыбэк1э

Иджыпсту еплъ

Къур1эн еджэк1эхэр

Еджэк1э дахэхэр къур1энаджэ ц1эры1уэхэм я макък1э

Иджыпсту еплъ

Мухьэммэд Алыхьым и л1ык1уэ

Тхьэпэ нэхъ ин дыдэхэр Ислам диным и бегъымбар Мухьэммэд теухуауэ, гьэлейхи ас-салам, бзэ зэмыл1эужьыгъухэмк1э

Иджыпсту еплъ

Диныр иджыпсту къэпщтэн папщ1э

Диныр къэзыщтэну зыхуйм амал и1эщ хуэтхэну диным хэзыщ1ык1хэм ящыщ гуэрым бзэ зэщымыщк1э

Иджыпсту еплъ

IslamHouse.com и 1уэхутхьэбзэхэр

Почтэ

Зыхегъатхэ почтэм бзэ къыхэпхамк1э щ1эуэ къыдэк1хэр къыбнэсын папщ1э

Иджыпсту еплъ

IslamHouse программэхэр

Телефонхэм тегъэпсыхьа программэхэр Андроидрэ IOSрэ

Иджыпсту еплъ

Торрент

Зы те1унщ1эгъуэк1э бзэ узыхуейк1э щы1эр зэк1эри е къур1энаджэм и альбом е макък1э альбом зэмыл1эужьыгъуэхэр къыхэх

Иджыпсту еплъ

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э