Рэмэдан мазэм умрэ щ1ыныр

Рэмэдан мазэм умрэ щ1ыныр

К1эщ1у

"Рэмэдан мазэм умрэ щ1ыныр.
Умрэм къик1ыр, Рэмэдан мазэм и умрэм и ф1ыгъуэхэр, умрэр къытебгъэзэнымрэ тхьэмыщк1эу 1ыхьлыхэм яхэтхэм удэ1эпыкъунымрэ, умрэм и хьукмыр."

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм

Щ1эныгъэк1э гуэша: