Рэмэдан мазэм умрэ щ1ыныр

К1эщ1ыу

"Рэмэдан мазэм умрэ щ1ыныр.
Умрэм къик1ыр, Рэмэдан мазэм и умрэм и ф1ыгъуэхэр, умрэр къытебгъэзэнымрэ тхьэмыщк1эу 1ыхьлыхэм яхэтхэм удэ1эпыкъунымрэ, умрэм и хьукмыр."

Уи еплъык1эм мыхьэнэшхуэ и1эщ дэр папщ1э