Шэуал мазэм и махуихым нэщ1 1ыгъын

Шэуал мазэм и махуихым нэщ1 1ыгъын

К1эщ1у

Шэуал мазэм и махуихым нэщ1 п1ыгъыным псапэшхуэ хэлъщ, бегъымбарым, гьэлейхи сэлям, жи1ащ: «Рэмэданым нэщ1 и1ыгъауэ шэуалым щыщ махуихк1э пызыщэжам илъэск1э нэщ1 и1ыгъам хуэдэщ». Шэуалым и махуихым нэщ1 п1ыгъыным и хьукмыр. Шэуалым и махуихым нэщ1 п1ыгъыным и ф1ыгъуэр.

Download
Уи еплъык1эр хуэтх мы напэм и нэхъыщхьэм

Щ1эныгъэк1э гуэша: