بدعت مراسم شب عرفه

شرح

در این مقاله به بدعت مراسم شب عرفه پرداخته شده و سپس حکم این مراسم از دیدگاه علماء و اختلاف در ان مورد بررسی قرار گرفته است.

Download
نظر شما برای ما مهم است