بهترین جواب برای حکم تصویر و مجسمه سازی

شرح

روايتهاي بسياري در كتب صحاح، مسندها و سنن از پيامبر صلی الله علیه وآله وسلم روايت شده كه دال بر حرام بودن هر گونه تصوير از موجودات جاندار مجسمه سازی مي باشد؛ خواه انسان باشد يا حيوان، و نيز دال بر پاره كردن پارچه هايي كه داراي عكس و صورت مي باشند و امر شده به پاك نمودن و از بين بردن تصاوير و عكس و همچنين به تصوير كشان نفرين فرستاده شده و به شديد ترين عذاب در دوزخ تهديد شده اند.

Download
نظر شما برای ما مهم است