اللباب در خمسون حديث از احاديث آداب

شرح

در خمسون حديث از أحاديث آداب [ اللباب في خمسين حديثًا من أحاديث الآداب ]: اين كتاب كه (اللباب) يعني لب و مغز هر چيز نام دارد و شامل (50) حديث از احاديث آداب است كه برادر خالد بن عبدالرحمن العسكر آنرا جمع آوري كرده، ما آنرا ترجمه كرديم تا بتوان آنها را حفظ نمود، احاديث آن آسان و كوچك است و در زندگي روزمره هر انساني بكار برده مى‏‏شود.
از خداوند خواهانم آنرا براي رضا و خشنودي خود قرار دهد، و بر ما و برادر مؤلف اجر و پاداش بسيار عطا فرمايد.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه