سنت ها و اذکار روزمرّه ی نبی اکرم صلى الله عليه وسلم

نویسنده :

شرح

در رسال هی پیش رو به سن تهای روزانه رسول خدا ج از هنگام بیداری تا خواب م یپردازیم. ابتدا به ترتیب و برحسب اوقات مشخص به این مهم م یپردازیم و در ادامه سنت هایی را که روزانه رسول خدا انجام م یدادند و مقید به وقت خاصی نبوده، بیان م یکنیم.

Download
ارسال نظر به مدیر این صفحه