Ang mga Sunnah ng Propeta at mga Dhikr Niyang Pang-araw-araw

Pag-akda :

Maikling buod

Isinabatas Niya ang pagsunod sa Sunnah ng Sugo Niya – pagpalain siya ni Allah at pangalagaan. Ang pagpapala at ang pangangalaga ay ukol sa pinakamabuti sa gumabay sa Kalipunang Islam sa kalubusan ng pagtalima at pagsunod sa Sunnah. Inilalagay ko sa harapan mo, kapatid na mambabasa, ang mga pang-araw-araw na sunnah ng Propeta –pagpalain siya ni Allah at pangalagaan –magmula sa paggising hanggang sa pagtulog, na isinaayos ayon sa mga oras.

Download
Ipadala ang kumento sa opisyal ng Webmaster

Mga pinagmumulan:

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna