• PDF

  Ito ay isang maiksing akda hinggil sa kinakailangan sa tao na matutuhan niya at paniwalaan niya na mga usapin ng Tawḥīd, mga Pangunahing Panuntunan ng Relihiyon, at ilan sa mga nauugnay sa mga ito, na hinango mula sa mga aklat ng mga paniniwala ng Apat na Imām: Sina Imām Abū Ḥanīfah, Imām Mālik, Imām Ash-Shāfi`īy, at Imām Ibnu Ḥanbal, sampu ng mga tagasunod nila, kaawaan sila ni Allāh - pagkataas-taas Niya - at ng mga nagkabukluran sa Paniniwala ng mga Alagad ng Sunnah at Bukluran, at hindi nagkaiba-iba sa mga ito.

 • PDF

  At ito naman ay boud na teksto ng mga pinaniniwalaan, at saklaw dito ang mga pamantayan ng mga paksa sa ‘Aqeedah (mga isinasapusong paniniwala) ng Ahlu Us-Sunna wa Al-Jama’ah (yaong mga tumatalima sa Sunnah at magkakasama-sama sa pagsunod nito). At ang mga sumusunod ay ang lahat na mga paksa na nabanggit dito: 1). Mula sa mga wastong nasasaklaw ng ‘Aqeedah na katanggap-tanggap at may kaukulang gantimpala. 2). O kaya’y mga naisalaysay ng karamihan sa mga pantas, tulad ng nasa nakasanayan ng mga may kaalaman mula sa mga Ahlu Us-Sunnah na kanilang binabanggit ang kabuuran ng mga sinang-ayunan sa mga pangunahing paksa hinggil sa ‘Aqeedah (1). 3). O kaya’y mula sa mga pinagdalubhasaan ng Ahlu Us-Sunnah wa Al-Jama’ah na salungat sa iba na nanggaling sa mga pangkat na umaanib sa Islam. Kaya’t [kalakip sa nakasanayan ng mga manunulat ng kabuuran sa ‘Aqeedah na kabilang sa Madh’hab ng Ahlu Us-Sunnah wa Al-Jama’ah ay ang pagbanggit sa mga pinagdalubhasaan ng Ahlu Us-Sunnah wa Al-Jama’ah na salungat sa mga hindi naniniwala at mga lumilihis ...

 • PDF

  Pagsusuri : Salamuddin Casim

  Ang aklat na ito ay napakahalaga sapagka’t ito ay tumatalakay sa bagay na patungkol sa Kristyanismo at kay Hesus (sumakanya ang kapayapaan) at ang mga katibayan mula sa bibliya na si Hesus ay Sugo at Propeta ng Diyos

 • TAWHEED Tagalog

  PDF

  Pagsalin : Muhammad Taha Ali

  Isang Aklat Patungkol sa Kurikulum ng Tawheed sa Wikang Pilipino (Tagalog) at Ito'y Isa sa Mga Aralin ng Kagawaran ng Edukasyon sa Tanggapan ng Pagtutulungan Para sa Pagpapalaganap ng Islam at Pagtuturo sa Mga Komunidad sa Rabwah.

 • FIQH(1-4) Tagalog

  PDF

  Pagsalin : Muhammad Taha Ali

 • PDF

  Ang aklat na ito ay tungkol sa mga Dhikr (paggunita at pag-alaala sa Alla) sa wikang tagalog, ito ay naglalaman ng mga mahahalaga at kapaki-pakinabang na mga Dhikr

 • PDF

  Ang aklat na ito ay pinamagatang Gabay ng Hajji at Mu’tamir; tinatalakay nito ang tamang pamamaraan at alintuntunin ng pagsasagawa ng Hajj at Umrah sa Makkah at iba pang mahahalagang usapin patungkol sa Hajj sa wikang tagalog.

 • PDF

  Ito ang aklat na naglalaman ng siyamnapung piling Hadith ng Propeta Mohammad [sumakanya ang kapayapaan]

 • PDF

  Ang aklat na ito ay nagpapaliwanag ng katangian ng Hajj at Umbrah mula sa kanyang mga saligan at mga obigado nito upang mapag-aralan ng isang Muslim bago niya ito isinagawa.

 • PDF

  Ang aklat na ito naglalaman ng kahulugan ng pagsamba at pamamaraan ng paglinis at ang kondisyon nito at ang pamamaraan ng pagdarasal ng Sugo salla Allahu Alayhi Wasallam Pagdarasal ng (Hajah).

 • PDF

  Ang aklat na ito patungkol sa karangalan at karapatan ng babae sa Islam, at ang doktrina ng mga muslim kay Maria at Eisa AlayhI Salam, at ano ng Islam at paano maging Muslima.

 • PDF

  Ang aklat na ito ay sumasaklaw sa alintuntunin sa mga pagkain at ipinahihintulot nito at sa Pagkakatay at mga kondisyon nito at magagandang asal sa pagkain at pag-inom.

 • PDF

  Ang aklat naito ay sumasaklaw sa mga Napakakagandang Pangalan ni Allah sa Buhay ko na matagpuan sa Qur-an at mga Hadith ng Sugo Sallahu Alayhi Wasallam at ipinaliwanag ang lahat na pangalan ni Allah

 • PDF

  Ag aklat na ito nagpapaliwanag ang hatol sa taong naninigarilyo at ang kasamaan nito at dapat ito iwasan

 • PDF

  ‘S E X’ SA PANANAW NG ISLAM

 • PDF

  Paano Ba ang Pagyakap sa Relihiyong Islam?

 • PDF

  ANG MGA KARAPATAN NG TAO SA ISLAM

 • PDF

  Pagsusuri : Salamuddin Casim

  Aklat tungkol sa Araw ng Jumu’ah, mga kadakilaan nito at katayuan sa Islam

 • PDF

  Napaloloob sa aklat na ito ang mga pamagat na sumusunod: 1- Pagiging ganap ng Hajj sa panahon, lugar at pamamaraan. 2- Mga dakilang layunin sa Hajj: ang katuparan ng pagkaalipin sa Allah, pagmamahal, pagdakila, pag-aasam, pagkatakot, pagtitiwala, pagbalik loob at pagpapakumbaba sa Kanya. 3- Mga katangian ng Makkah

 • PDF

  Ang aklat ay naglalaman ng ilang mga piling Hadith kasama ang paglalahad sa kasaysayan ng bawa’t taga-ulat nito, gayundin ang mga benepisyong pang-agham nito sa pitumpung Hadith.

Ang pahina : 7 - Mula sa : 1
Mga kumento o puna