Ang mga kategorya

معلومات المواد باللغة العربية

Minor Hypocrisy

Ang bilang ng mga item: 1

  • Tagalog

    MP4

    Ang lektor : Muhammad Taha Ali Pagsusuri : Salamuddin Casim

    Ang pagsasalaysay sa sinabi ng Sugo: (Ang ilan sa mga palatandaan ng isang Munafiq ay tatlo: Kapag siya ay nangungusap, siya ay nagsisinungaling…), kasunod ang pagpapaliwanag sa kahulugan ng An-Nifaq (pagkukunwari).