Ang mga kategorya

معلومات المواد باللغة العربية

Belief in Jesus

Ang bilang ng mga item: 19

 • Tagalog
 • Tagalog

  PDF

  Pag-akda : Ahmad Jibreel Salas Pagsusuri : Nur Maguid Pagsusuri : Omar Taron Pagsusuri : Muhammad Taha Ali Pagsusuri : Salamuddin Casim The Publisher : Islamic Propagation Office in Rabwah

  Ang maikling paglalahad na ito ay tinangka upang bigyang daan ang magandang ugnayan ng Muslim at Kristiyano sa larangan ng relihiyon. Ang Islam at ang Kristiyanismo ay kapwa naniniwala sa nag-iisang Diyos at mga Propeta. Ang tanging kaibahan ay nakasalig sa katauhan ni Hesus.

 • Tagalog

  PDF

  Ang aklat na ito ay isang buod kung saan nais kong linawin ang pinagmulan ng kristiyanismo at ang kasalukuyang katotohanan hinggil dito upang ipaalam sa mga kristiyano ang pinagmulan ng kanilang mga paniniwala (upang maniwala sa nag-iisang Diyos at pag-isahin ang pagsamba sa kanya). Sa buod na ito, ako ay gumawa ng pagsisikap upang banggitin ang mga talata sa Qur’an na binabanggit ang kuwento ni Hesukristo at ang kanyang ina, at magbigay ng katibayan mula sa kasalukuyang teksto ng Torah at Ebanghelyo upang ilarawan sa mga kristiyanong mambabasa Ang Tunay na Mensahe ni Hesukristo gamit ang kanilang sariling mga batayan. Ang aklat na ito ay makakatulong sa mga may malawak na pag-iisip, bukas na kaisipan at mga naghahanap ng katotohanan upang malaman kung ano ang ipinadala ng Diyos sa lahat ng nasyon, at sa lahat ng mga sugo sa kasaysayan ay isang natatanging mensahe (purong monoteismo o paniniwala sa tunay na nag-iisang Diyos lamang). Si Propeta Hesus ay isa sa mga banal na mensahero na nagsisikap na gabayan ang kanilang mga tao sa katotohanan, ngunit maraming tao ang sumunod sa kanilang mga kagustuhan at sa gayon ay lumayo sa mga aral ng propeta.

 • Tagalog

  MP4

  Isang napakahalagang paliwanag ukol sa tunay na mensahe ni Hesus sa wikang tagalog, naipaliwanag dito ang katotohanang tungkol sa pagkapropeta ni Hesus at bilang Sugo sa angkan ng Israel

 • Tagalog

  MP3

  Ang lektor : Omar Floberent

  Ito ay pinamagatang MGA TAGASUNOD NI HESUS; dito ipinaliwanag ng malinaw kung sino ang mga tunay sumusunod sa mga katuruan ni Hesus at ang kanilang mga katangian, ito ay pakinggan upang magkaroon ng maraming kaalaman.

 • Tagalog

  PDF

 • Tagalog

  PDF

  At ayon din sa salita ni Hesus na hindi siya dumating dumating upang baguhin ang batas, bagkus upang ituloy at ipatupad ang batas na pagsamba sa Nag-iisang tagapaglikha.......

 • Tagalog

  PDF

 • Tagalog

  PDF

  Ang Dakilang Pag-ibig ko kay Hesus Ang Naghatid sa Akin sa Islam

 • Tagalog

  PDF

  Pagsusuri : Salamuddin Casim

  Ang aklat na ito ay napakahalaga sapagka’t ito ay tumatalakay sa bagay na patungkol sa Kristyanismo at kay Hesus (sumakanya ang kapayapaan) at ang mga katibayan mula sa bibliya na si Hesus ay Sugo at Propeta ng Diyos

 • Tagalog

  YOUTUBE

  Ang lektor : Muhammad Taha Ali Pagsusuri : Salamuddin Casim

  Pagpapaliwanag sa sinabi ng Allah: (Katotohanan, ang kahalintulad ni Hesus sa paningin ng Allah ay katulad ni Adan… ), kasunod ang pagsalaysay na si Hesus ay Propeta at hindi diyos.

 • Tagalog

  PDF

  Pag-akda : Bilal Philips Pagsusuri : Salamuddin Casim

  Isang munting aklat na nagpapahayag ng tunay na mensahe ni Cristo Jesus; pinatutunayan ang pagkatao ni Jesus at kailanman ay hindi maaaring maging Panginoon, matutunghayan sa aklat na ito kung ano ang katotohanan patungkol sa mga bersikulo ng bilbliya na madalas ginagamit ng mga Kristyano upang patunayan na si Jesus ay Diyos at sa huling bahagi nito ay ang paliwanag tungkol sa tunay na daan at katuruan ni Cristo.

 • Tagalog

  MP3

  Ang lektor : Ahmed Ricalde Pagsusuri : Muhammad Taha Ali

  Si Hesus ay hindi namatay at hindi naipako sa Krus

 • Tagalog

  PDF

  Pag-akda : Ahmed Ricalde

 • Tagalog

  PDF

  Ang Aklat na ito ay nagtatalakay sa mga katotohanan patungkol kay Hesus (sumakanya ang kapayaan) kabilang na rito ang kanyang pagbabalik sa lupa bilang isang tanda ng nalalapit na paggunaw ng Mundo at pagsapit ng Araw ng Paghuhukom

 • Tagalog

  PDF

  Ang isang halimbawa na binigyan ng liwanag ay ang katotohanan tungkol sa buhay ni Maryam (Maria) ang dakilang Ina ni Isa (Hesus) sapagka’t ang magandang kasaysayang ipinahayag ng Banal na Qur’an tungkol sa kanya ay makapagdudulot ng higit pang magandang kaisipan hindi lamang sa mga Muslim kundi sa mga Kristiyano na nagmamahal sa kanya. Ang kanyang kalinisan, at wagas na pagsamba ay sadyang maingat na nakatala sa Banal na Qur’an.

 • Tagalog

  PDF

  Ano nga ba ang ibig ipakahulugan ng salitang Anti-Kristo? Sa pananaw ng isang debotong Kristiyano, ang “Anti-Kristo” ay isang katawagan na tuwirang tumutukoy sa sinumang tao na nagtakwil o patuloy na nagtatakwil at hindi tinatanggap si Hesukristo. Sila ang mga taong hindi naniniwala kay Hesus, hindi tinatanggap at ginagampanan ang dalang aral o mensahe nito, samakatuwid, hindi kinikilala si Hesus.

 • Tagalog
 • Tagalog

  PDF

  Sa Islam, si Hesus (AS) ay siya ang Messiah o Kristo at isa sa mga dakilang Sugo at Alagad ng Allah (SWT) Ipinanganak ni Birheng Maria mula sa Salita at kagustuhan ng Allah (SWT). Siya ay nakagagawa ng mga himala at nakakagamot ng mga ketongin, paralisado, bulag at iba’t ibang mga sakit mula sa kapahintulutan ng Allah (SWT). Kasama sa kanyang mga katuruan ang maniwala sa nag-iisang Tunay na Diyos. Siya ay hindi napako sa krus at hindi napatay ng mga Hudyo kundi siya ay itinaas ng Allah (SWT) sa Langit. ......