Ang mga kategorya

 • Tagalog
  video-shot

  MP4

  Ang lektor : Muhammad Taha Ali Pagsusuri : Salamuddin Casim

  Pagpapaliwanag sa sinabi ng Sugo ng Allah: (Ang pinakamainam sa inyo ay yaong pinag-aaralan ang Qur’an at kanyang itinuro), kasunod ang pagsalaysay tungkol sa kabutihan ng pag-aaral ng wikang arabik.

 • Tagalog

  PDF

  Ang Qur’an ang walang hanggang himala ni Propeta Muhammad (SAS). Sa katunayan, ang Sugo ng Allah (SAS) ay nagsabi: ’Ang mga himala ng mga Propeta (nauna kay Propeta Muhammad) ay nakahangga lamang sa kanilang sariling kapanahunan. Ang himala na ipinagkaloob sa akin ay ang Qur’an, ito ay walang hanggan; kaya, ako ay umaasa na ako ang may pinakamaraming tagasunod.’ (Al-Bukhari 4598)...

Mga kumento o puna