Ang mga kategorya

 • Tagalog

  MP4

  Ang lektor : Muhammad Taha Ali

  Tinatalakay ng lecturer dito sa videoclip na ito ang alituntunin ng pag-aayuno sa araw ng Ashura, at kung papaano isasagawa, ang gantimpala at kung ano ang dahilan ng pag-aayuno nito.

 • Tagalog

  YOUTUBE

  Ang video na ito ay patungkol sa Ashura; kabutihan nito at kahalagahan, sa wikang tagalog

 • Tagalog

  PDF

  Naiulat ni Abu Qatadah – nawa’y kalugdan siya ng Allah – kanyang sinabi: (Tinanong ang Propeta (SAS) tungkol sa Pag-aayuno sa araw ng Ashura’, At kanyang sinabi: “ Katotohanan, ang palagay ko’y karapat-dapat sa Allah na Kanyang pawalang-sala ang nakaraang taon na nauna sa kanya.”). Isinalaysay ni Muslim......