• Tagalog

    PDF

    Ang mga babae na bagaman hindi panahon ng kanilang buwanang dalaw ay dinudugo pa rin. Sa ganitong uri ng pagdurugo, kailangang huwag ihinto ng isang babae ang kanyang pagdarasal (Salah) o pag-aayuno (Siyam). Maaaring niyang maitakda ang panahon ng kanyang Hayd o Nifas sa pagbatay sa tatlong paraan ng pagtatakda na ilalahad sa ibaba..........