Ang mga kategorya

معلومات المواد باللغة العربية

Belief in Allah

Ang bilang ng mga item: 5

 • Tagalog

  MP3

  mp3 sa wikang tagalog na nagpapaliwanag tungkol sa paniniwala sa kaisahan ng Allah sa pagka-diyos

 • Tagalog

  PDF

  Pag-akda : Muhammad Mendoza Pagsusuri : Omar Taron

  Ang Allah ay liwanag ng mga kalangitan at ng kalupaan. Ang kahalintulad ng Kanyang liwanag ay wari bang may isang (madilim na) hukay na sa loob nito’y may isang lamparang nasa (loob ng) isang salamin na tila nagniningning na bituin. Ang lamparang ito’y pinagniningas ng (langis ng) isang pinag-palang puno ng oliba na wala sa silangan at maging sa kanluran.

 • Tagalog

  DOC

  Ang Pagsamba sa Nag-iisang Diyos na Tagapaglikha ang siyang UNANG KAUTUSAN na nakatala sa mga Banal na Kasulatang ipinahayag Niya sa Sangkatauhan. Ang Suhuf (Kalatas ni Abraham), ang Zabur (Psalmo ni David), ang Tawrah (Torah ni Moises), ang Injeel (Ebanghelyo ni Hesus) at ang Qur’an na ipinahayag kay Muhammad – lahat ay tila isang tanikalang gumagapos sa iisang hugpong na mensahe – “O, Sangkatauhan! sambahin ninyo ang inyong Diyos na Lumikha sa inyo!”

 • Tagalog

  MP4

  Ang Paniniwala sa Allah

 • Tagalog

  PDF

  Pagkilala sa Allah sa panahon ng Corona