• Tagalog

  PDF

  Inihahandog namin sa iyo, kapatid na Muslim, ang aklat na ito na tumatalakay sa ilang mahahalagang bagay tungkol sa pananampalatayang Islam na kailangang malaman ng bawat Muslin at isagawa ang mga ito sa abot ng kanyang makakaya upang masunod ang mga alituntunin ng Islam.

 • Tagalog

  PDF

  Baon ng Manlalakbay : Pinabuti ko rin na makita ng Manlalakbay ang kanyang pakay at hangad, at pinaiksi ko rin ang pinakaimportanteng detalye sa paglalakbay. Ipinasok ko rito ang dalawang daan at limampung Isyu. At tinanggal ko ang mga pampahaba, at salungatan, at katibayan maliban sa ibang mga paksa, at inipon ko rito sa ibang mga Aklat sa Sunnah at mga paliwanag, at sa salita ng mga Sahaba, at Tabi'in, at Apat na Imam: Abu Hanifah, at Malik, at Shafi'e, at Ahmad, at kanilang mga Tagasunod,

 • Tagalog

  YOUTUBE

  Ang video na ito ay patungkol sa mga magagandang asal ng paglilingkod na dapat isakatuparang ng isang mananampalataya

 • Tagalog

  MP4

  Isang Pagpapaliwanag patungkol sa pagiging mapanganib ng Dila kung saan tinalakay dito ang mga panganib ng dila na maaaring maging dahilan upang masadlak ang tao sa kasalanan.