Ang mga kategorya

 • Tagalog

  LINK

  Ito ay kauna-unahang proyektong elektronikong panteknolohiya sa uri nito na nagmamalasakit sa mga pangkaalamang sunnah ng Propeta – basbasan siya ni Allāh at pangalagaan – at mga pang-araw-araw ng dhikr niya. Nagsasalita ito ng lahat ng mga pinakamalawakang wika ng Mundo sa pamamagitan ng mga tekstong mababasa, mga larawan, at mga audio clip kalakip ng ilang iba pang mga mahalagang serbisyo.

 • Tagalog

  PDF

  Isinabatas Niya ang pagsunod sa Sunnah ng Sugo Niya – pagpalain siya ni Allah at pangalagaan. Ang pagpapala at ang pangangalaga ay ukol sa pinakamabuti sa gumabay sa Kalipunang Islam sa kalubusan ng pagtalima at pagsunod sa Sunnah. Inilalagay ko sa harapan mo, kapatid na mambabasa, ang mga pang-araw-araw na sunnah ng Propeta –pagpalain siya ni Allah at pangalagaan –magmula sa paggising hanggang sa pagtulog, na isinaayos ayon sa mga oras.

 • Tagalog

  PDF

  Ang aklat na ito ay tungkol sa mga Dhikr (paggunita at pag-alaala sa Alla) sa wikang tagalog, ito ay naglalaman ng mga mahahalaga at kapaki-pakinabang na mga Dhikr

 • Tagalog

  MP4

  Ang lektor : Salamuddin Casim common_publisher : Islamic Propagation Office in Rabwah

  Isang maikling video tungkol sa kabutihan at kahalagahan ng apat na salita

 • Tagalog

  MP4

  Ang lektor : Salamuddin Casim common_publisher : Islamic Propagation Office in Rabwah

  Isang maikling pagpapaliwanag patungkol sa kadakilaan at kahalagahan ng paggunita sa Allah at gantimpalang inilaan ni Allah sa taong madalas gunitan Siya.

 • Tagalog

  PDF

  Inihahandog namin sa iyo, kapatid na Muslim, ang aklat na ito na tumatalakay sa ilang mahahalagang bagay tungkol sa pananampalatayang Islam na kailangang malaman ng bawat Muslin at isagawa ang mga ito sa abot ng kanyang makakaya upang masunod ang mga alituntunin ng Islam.

 • Tagalog

  PDF

  Ang manunulat : Naji Ibrahim Al-Arfag

  Pamamaraan ni Propeta Muhammad sa Pangangalaga at Proteksyon mula sa Kapinsalaan, mga Sakit at Epidemya

 • Tagalog

  PDF

  Baon ng Manlalakbay : Pinabuti ko rin na makita ng Manlalakbay ang kanyang pakay at hangad, at pinaiksi ko rin ang pinakaimportanteng detalye sa paglalakbay. Ipinasok ko rito ang dalawang daan at limampung Isyu. At tinanggal ko ang mga pampahaba, at salungatan, at katibayan maliban sa ibang mga paksa, at inipon ko rito sa ibang mga Aklat sa Sunnah at mga paliwanag, at sa salita ng mga Sahaba, at Tabi'in, at Apat na Imam: Abu Hanifah, at Malik, at Shafi'e, at Ahmad, at kanilang mga Tagasunod,

 • Tagalog

  YOUTUBE

  Ang lektor : Salamuddin Casim common_publisher : Islamic Propagation Office in Rabwah

  Ang video na ito ay patungkol sa mga magagandang asal ng paglilingkod na dapat isakatuparang ng isang mananampalataya

 • Tagalog

  YOUTUBE

  Ang lektor : Salamuddin Casim common_publisher : Islamic Propagation Office in Rabwah

  Ang video na ito ay tungkol sa paggunita sa Allah at nararapat na laging basa ang dila ng mananampalataya sa paggunita sa Allah

 • Tagalog

  MP4

  Ang lektor : Salamuddin Casim Pagsusuri : Salamuddin Casim common_publisher : Islamic Propagation Office in Rabwah

  Isang Pagpapaliwanag patungkol sa pagiging mapanganib ng Dila kung saan tinalakay dito ang mga panganib ng dila na maaaring maging dahilan upang masadlak ang tao sa kasalanan.

Mga kumento o puna