Ang mga kategorya

 • Tagalog

  PDF

  Isang Aklat Patungkol sa Kurikulum ng Tawheed sa Wikang Pilipino (Tagalog) at Ito'y Isa sa Mga Aralin ng Kagawaran ng Edukasyon sa Tanggapan ng Pagtutulungan Para sa Pagpapalaganap ng Islam at Pagtuturo sa Mga Komunidad sa Rabwah.

 • Tagalog

  PDF

 • Tagalog

  MP4

  Ang lektor : Muhammad Taha Ali Pagsusuri : Salamuddin Casim

  Ang Pagpapaliwanag sa sinabi ng Allah: (Kayo ang Pinakamainam na Pamayanan na lumitaw sa Sangkatauhan…), kalakip ang pagpapahayag sa kabutihan ng pag-uutos ng kabutihan at pagbabawal ng kasamaan.

 • Tagalog

  LINK

  Ang programmer : Fahd Salem Bahammam

  Isang pagpapaliwanag at paglilinaw sa anim na Haligi ng Pananampalataya at sa kahulugan ng pagsasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban sa Allah (Laa ilaaha illallaah) at si Muhammad ay Sugo ng Allah na siyang Salita na magpapasok sa isang tao sa Pananampalatayang Islam, kalakip ang paglalahad sa ilang mga paksa na napakahalaga sa isang Muslim at magdadagdag sa kanyang pananampalataya.

 • Tagalog

  LINK

  Ang programmer : Fahd Salem Bahammam

  Isang pagpapaliwanag sa pamamagitan ng larawan at detalyado sa pamamaraan ng Wudu’ (paghuhugas) at Salah (pagdarasal), kalakip ang isang paglilinaw sa kahagahan ng Taharah (paglilinis) sa buhay ng isang Muslim, gayundin ang paglilinaw sa kalagayan ng Salah sa Islam, kasama ang isang paglalahad sa mga Arkan (haligi) at Wajibat (kailangan) ng Salah, dagdag ang isang paglalahad sa isang lipon ng mga paksa na kaugnay sa dakilang seremonya na ito.

 • Tagalog

  LINK

  Ang programmer : Fahd Salem Bahammam

  Ang katangi-tanging gabay na inilahad sa iyo ay siyang unang hakbang at tumatayo bilang isang bahaging batayan ng iyong pag-aaral sa dakilang pananampalataya na ito na walang alinlangang ito ang siyang pinakamarangal na pagpapalang iginagawad ng Allah sa tao. Ito ay nagkakaloob sa iyo ng mga alituntuning gagabay sa iyo sa lahat ng mga aspeto ng buhay na iyong kahaharapin, at tumutugon sa iyong mga mahahalagang katanungan, gayundin at susuporta sa iyo sa pakikitungo sa mga taong nasa iyong kapaligiran at matagumpay na pakikisalamuha sa iba’t ibang kalagayan na karaniwan mong matatagpuan sa iyong sarili. Inilahad sa isang malinaw na pamamaraan, ang gabay na ito ay nagbibigay sa iyo nang may kaakibat na kaalamang nagmula sa Qur’an at sa Sunnah ng Propeta (ص). Bukod pa sa pagkakaroon isang gabay ng aklat na ito, ito ay kalugud-lugod sa pagbabasa at pagsasaliksik. Ito rin ay isang sangguniang gabay na maaari mong balikan sa bawa’t sandali na iyong kahaharapin ang isang pangyayari [o kalagayan] o pangangalagaan upang iyong malaman ang batas o hatol ng Allah sa isang naturang usapin [o paksa].

 • Tagalog
 • Tagalog

  YOUTUBE

  Isang video patungkol sa hatol ng islam sa pagdiriwang ng araw ng kapanganakan ng propeta Mohammad [sumakanya ang kapayapaan] na ginagawa ng ibang Muslim.

 • Tagalog

  YOUTUBE

  ito ay video tungkol sa usapin ng mga kadahilanan kung bakit nagkawatak-watak ang mga Muslim

 • Tagalog

  LINK

  Ang programmer : Fahd Salem Bahammam

  ng bagong pamamaraan [ng paglalarawan at pagpapaliwanag] na ito ay tinangka upang ito ay maipagkaloob sa iyo nang may ganap na impormasyon [at mga kaalaman at kabatiran] ang mga alituntuning-gabay tungkol sa pamilya at ang kahalagahan nito sa Islam; ang pamilya ay itinuring na haligi ng Islamikong lipunan [o pamayanan]. Ang pamamaraan [ng paglalarawan at pagpapaliwanag na] ito ay magbibigay ng kalinawan tungkol sa mga aspeto ng pagpapatupad, ng mga karapatan at ng mga hangganang nauukol sa mga pag-aasawa, pakikipag-ugnayang pamilya (ugnayan sa isa’t isa ng mag-asawa, ng magulang at mga anak, ng mga magkakapatid na lalaki at mga babae) at mga ugnayan sa ibang mga kamag-anakan at mga karagdagang kasambahay ng mag-anak. Ito ay nagpapaliwanag din kung paano pinagtutuunan nang higit na pagpapahalaga ang pangangalaga sa mga karapatang ito tulad ng inilarawan mula sa Banal na Qur’an at mula sa mga mapananaligang [o mga pinagtibay at mapagkakatiwalaang] Sunnah [ni Propeta Muhammad].

 • Tagalog

  MP3

  Ang lektor : Khalid Evaristo Pagsusuri : Salamuddin Casim

  Isang panayam sa ating mga kapatid na bagong yakap sa Islam,tungkol sa dahilan ng kanilang pagyakap sa Islam. ito’y isinagawa ni Bro. Khalid Evaristo. Ipinaliwanag di niya ang kahulugan ng Islam sa wikang tagalong.

 • Tagalog

  MP3

  Islamic Awareness Programmed ng Islamic Da’wah Council of The Philippines (DWDL Radio Station program)

 • Tagalog

  MP3

  Pagsusuri : Nur Maguid

  Katanungan ng mga hindi Muslim sa pamamagitan ng Islam at Kristiyano

 • Tagalog

  MP4

  Ang lektor : Muhammad Taha Ali

  Tinatalakay ng lecturer dito sa videoclip na ito ang alituntunin ng pag-aayuno sa araw ng Ashura, at kung papaano isasagawa, ang gantimpala at kung ano ang dahilan ng pag-aayuno nito.

 • Tagalog

  YOUTUBE

  Ang video na ito ay patungkol sa Ashura; kabutihan nito at kahalagahan, sa wikang tagalog

 • Tagalog

  MP4

  Isang maikling pagpapaliwanag tungkol sa araw ng Arafah; kadakilaan nito at kahalagahan at mga gawain dapat isagawa ng Muslim sa araw na ito

 • Tagalog

  MP4

  Ang lektor : Muhammad Taha Ali Pagsusuri : Salamuddin Casim

  Ang Pagpapaliwanag na Walang Eid sa Islam Maliban sa Dadalawa, ang Eid Al-Fitr at Eid Al-Adhha at ang liban dito ay Walang Batayan sa Islam.

 • Tagalog

  MP4

  Ang lektor : Ismael Cacharro Pagsusuri : Salamuddin Casim

  30 aralin tungkol sa pag-aayuno sa buwan ng Ramdhan, nararapat lamang sa bawat Muslim na mapanood ito upang matuto sa pananampalatayang Islam.

 • Tagalog

  MP4

  Ang lektor : Ismael Cacharro Pagsusuri : Salamuddin Casim

  30 aralin tungkol sa pag-aayuno sa buwan ng Ramdhan, nararapat lamang sa bawat Muslim na mapanood ito upang matuto sa pananampalatayang Islam.

 • Tagalog

  MP3

  Ang lektor : Omar Peñalber

  Isang bukas na panayam sa isang butihing tagapalaganap ng Islam na si Bro. Omar Penalber, ipinaliwanag niya sa panayam na ito ang kahulugan ng Islam at Muslim nang mabuting pagpapaliwanag at malinaw, at sinagot narin niya ang ilang mga katanungang madalas naitatanong ng mga hindi-Muslim sa Islam nang kapaki-pakinabang na pagsagot at pagpapaliwanag.

Ang pahina : 2 - Mula sa : 1