Ang pagdiriwang ng araw ng kapanganakan ng Propeta [sumakanya ang kapayapaan]

Ang pagdiriwang ng araw ng kapanganakan ng Propeta [sumakanya ang kapayapaan]

Maikling buod

Isang video patungkol sa hatol ng islam sa pagdiriwang ng araw ng kapanganakan ng propeta Mohammad [sumakanya ang kapayapaan] na ginagawa ng ibang Muslim.

Download

Ang mga kategorya:

Mga kumento o puna